Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О     Р Е Ш Е Н И Е

 

№1640

 

гр. Бургас, 14. 10. 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Бургас, ХV-ти състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 469/2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. с чл.176, вр. чл.228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по молба, подадена от директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас за допълване на решение № 947/04.06.2014г. постановено по КНАХД № 496/2014г. от Административен съд Бургас, с искане съдът да се произнесе и по отношение на отнетите в полза на държавата вещи, предмет на нарушението и послужили за извършване на нарушението – 8 пр.куб.м. дърва за огрев и 1 брой товарен автомобил „ГАЗ 53” с рег. № В 7781 РР, наложени с НП № 1149/29.08.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Бургас.

В съдебно заседание молителят, чрез процесуалния си представител, поддържа молбата и не сочи доказателства.

Ответникът по молбата, не изразява становище по искането за допълване на решението, не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас намира, че молбата за допълване на решението е основателна.

Касационният съдебен състав приема, че молбата за допълване на решение № 947/04.06.2014г., постановено по КНАХД № 496/2014г. на Административен съд Бургас е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество, молбата е основателна.

С решение № 947/04.06.2014 г. съдът е отменил Решение № 7/17.01.2014 година, постановено по н.а.х.д. № 923 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Несебър, като вместо него е потвърдил Наказателно постановление № 1149/29.08.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, с което на В.А.К., ЕГН **********,*** на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите (ЗГ), за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, е наложено административно наказание глоба в размер на 800 (осемстотин) лева.

В мотивите на отменения акт, не са изложени съображения относно законосъобразността на Наказателно постановление № 1149/29.08.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, в частта, за която се иска допълването. В диспозитива на решението си, първостепенният съд също не се е произнесъл по отношение отнетите в полза на държавата вещи, предмет на нарушението и послужили за извършване на нарушението – 8 пр.куб.м. дърва за огрев и 1 брой товарен автомобил „ГАЗ 53” с рег. № В 7781 РР.

Налице е пропуск за произнасяне по всички искания, направени с жалбата пред районния съд, поради което касационната съдебна инстанция следва да допълни решението си, като върне делото на същия съд за произнасяне по жалбата на В.А.К. срещу Наказателно постановление № 1149/29.08.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, в частта, с която са отнетите в полза на държавата вещите, предмет на нарушението – 8 пр.куб.м. дърва за огрев и вещите послужили за извършване на нарушението - 1 брой товарен автомобил „ГАЗ 53” с рег. № В 7781 РР.

Следва, че молбата за допълване на решение № 947/04.06.2014 г. по КНАХД № 496/2014 г. на Административен съд Бургас, ХV-ти състав е основателна и съдът я уважава.

По изложените съображения и на основание чл.176, ал.1, във вр. с чл.228 от АПК, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПЪЛВА решение № 947/04.06.2014 г., постановено по КНАХД № 496/2014 г. по опис на Административен съд Бургас, ХV-ти състав, като ПОСТАНОВИ:

ВРЪЩА н.а.х.д. № 923 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Несебър, за произнасяне по жалбата на В.А.К., ЕГН **********,*** срещу Наказателно постановление № 1149/29.08.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите – гр. Бургас, в частта, с която са отнетите в полза на държавата вещите, предмет на нарушението – 8 пр.куб.м. дърва за огрев и вещите послужили за извършване на нарушението - 1 брой товарен автомобил „ГАЗ 53” с рег. № В 7781 РР.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                     2.