Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

град Бургас 26 септември 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в публично заседание, проведено на четиринайсети юли през две хилядна и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАС ВЪЛКОВ

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Вълков административно дело № 500 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от П.С.Б. ***,  против заповед № Z 231/ 3. 2. 2009 год. на кмета на община Созопол за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІІ в кв. 144 по плана на гр. Созопол. В с. з. молителя не се представлява, не се ангажират допълнителни доказателства, моли се за уважаване на искането за отмяна с доводи, че за имота се води спор за материално право.

Ответникът община Созопол се представлява от адв. Й. оспорва жалбата, представя преписката по акта, моли за отхвърляне на жалбата.

Заинтересованите лица са редовно уведомявани, не се представляват, с изключение на П.И., който е оспорва като неоснователна и иска да бъде отхвърлена. Не се ангажират доказателства 

След като направи по отделна и съвкупна преценка на доказателствата събрани по делото, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното :

Възразява се по допустимостта на жалбата с оглед на това, че е просрочена. По делото няма доказателства за надлежното уведомяване на жалбоподателката. Изпратеното до нея писмо с обратна разписка с уведомлението за заповедта не е получено, тъй като няма подпис от получател. Изготвената служебна бележка от страна на администрацията за връчване, не отговаря на изискванията на закона, защото се базира на същата обратна разписка, която е не надлежно оформена. При това положение не може да се приеме, че има валидно уведомление, а от това и да се направи извод във вреда на жалбоподателката за пропуснат срок.

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ от легитимирано за това лице с правен интерес от обжалването и отговаряща на формалните изисквания, което я прави редовна – чл. 158 от АПК и  допустима – чл. 159 от АПК за разглеждане по същество.

С обжалваната заповед № Z 231/ 3. 2. 2009 год. на кмета на община Созопол е за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІІ в кв. 144 по плана на гр. Созопол като се обособява нов УПИ ХХV – 1023 в кв. 144 плана на гр. Созопол, ситуира се нов застроителен обем със следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване 50%, Кинт 2, 0 и Н = 10 м.

С жалбата се въвежда един единствен довод, а именно за наличие на спор за материално право, който се отнася за имот 1699 в кв. 144 по плана на град Созопол.

По делото се установява, че имот 1699 в кв. 144 се намира на югозападната граница на ново обособения УПИ ХХV – 1023 в кв. 144 и самият този имот не е предмет на разработката, одобрена с процесната заповед. Не се спори, че за него има все още не решен спор за материално право, но не се изтъква това с какво би повлияло на законосъобразността на процесната заповед. Не се претендират вещни права в обособения УПИ ХХV – 1023 в кв. 144 по плана на гр. Созопол. Предвид на това, съдът не намира, че изложеното оплакване е основателно и като такова се налага да бъде отхвърлено.

Съдът извърши служебна проверка за законосъобразност така, както е посочено в чл. 168 от АПК.

Заповедта изхожда от компетентен орган – кмета на община Созопол, в рамките на предоставените му правомощия по чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. При издаването е спазена целта на закона – да се гарантира устойчиво развитие  и благоприятни условия за живот, труд и отдих на населението, като се уредят обществените отношения за това и се определят ограниченията върху собствеността в тази връзка.

Процедурата пред административния орган е започнала по заявление от П.И.И., конституиран като заинтересовано лице в съдебния процес. Проектът, предложен от него е приет на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Созопол, след което е обявен на заинтересованите лица. Жалбоподателката е подала писмено възражение, което е аналогично на подадената пред съда жалба със същия довод – наличие на спор за вещно право в съседен на разработвания имот. Това възражение е разгледано и отхвърлено от експертния съвет като неоснователно и е одобрен проекта за ПУП. След това е последвала заповедта на кмета на община Созопол. По този начин е спазена процедурата по издаване на акта.

Налице са и посочени в заповедта материално правния основания, въпреки, че не са изписани като изрично позоваване на закона. Настъпили инвестиционни намерения на собствениците, изменения в устройствените условия и необходимостта от осигуряване на целесъобразно застрояване.

Актът е издаден в законоизискуемата за това форма – писменна с всички реквизити, изисквани от чл. 59, ал. 2 от АПК.

От изложеното може да се направи извод, че подадената жалба не намира опора в закона, както от фактическа, така и от правна страна. Оспорената заповед не страда от пороци, които да доведат до нейната отмяна и поради това жалбата следва да се отхвърли.

На основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Тълкувателно решение № 1/ 14. 01. 2008 год. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 19/ 2007 г., решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас

 

Р     Е       Ш     И       :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Б. ***, против заповед № Z 231/ 3. 2. 2009 год. на кмета на община Созопол за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІІ в кв. 144 по плана на гр. Созопол.

Решението е окончателно и поради това необжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :