Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1876

 

гр. Бургас, 11 ноември  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на девети октомври, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

           ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТОНИ ПЕТРОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 509/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Началник на РУП Несебър, против решение № 18/30.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 997 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Несебър. С решението е отменено наказателно постановление № 1792/05.06.2012 г., издадено от Началника на РУП Несебър, с което на основание чл. 179, ал.1, т. 5, предл. 3 и чл. 181, т. 3 от ЗДвП на М.Й.М. ***, са наложени административни наказания – „глоба“ в размер на 100 лева, съответно „глоба“ в размер на 20 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление, като твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Счита, че при издаване на наказателното постановление не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, така както е приел първоинстанционния съд.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не се явяват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира оспорването за неоснователно.

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, поради което е допустима.

Разгледана по същество е основателна.

С отмененото наказателно постановление М.М. е бил наказан за това, че на 31.05.2012 г. около 10:10 часа в гр. Несебър като водач на  МПС, индивидуализирано с контролен номер, в Слънчев бряг, главна алея, кръстовище Камелия, посока Несебър управлява лек автомобил, като извършва неправилно изпреварване в зоната на кръстовище и застрашава останалите участници в движението,несъобразявайки се с пътната маркировка,  както и за това, че не носи акт за нарушение по ЗДП, вместо контролен талон. Наказващият орган е преценил, че с описаните деяния санкционираното лице е нарушило разпоредбата на чл. 6, т. 1, предл. 4 от ЗДвП и чл. 157, ал. 6 от ЗДвП и е приложил съответно санкционните разпоредби на чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 3 от ЗДвП и чл. 181, т. 3 от с.з.

Първоинстанционният съд е намерил, че наказателното постановление е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила, като е посочил, че разпоредбата на чл. 179, ал. 1, т. 5, предл.3 от ЗДвП е бланкетна по своя характер и поради това, съставът на нарушението следва да бъде попълнен с конкретните разпоредби, в които са регламентирани „други средства за сигнализиране“, чиито предписания водачите са длъжни да спазват. Преценил е, че това изискване не е изпълнено, тъй като наказващият орган е посочил като нарушено общото задължение на водачите да съобразяват поведението си с пътната маркировка, а за неизпълнение на последното задължение законодателят е предвидил нарочен състав на административно нарушение. Що се касае до второто нарушение е преценил, че наказващият орган изобщо не е изложил факти, въз основа на които да е възможно да бъде извършена преценка за съставомерност.

Настоящият състав на съда намира, че законът е приложен неправилно.

Разпоредбата на чл. 179, ал. 1, т. 5, приложена от наказващия орган, предвижда санкция за лице, което не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне ако от това е създадена непосредствена опасност за движението. Като нарушена е посочена разпоредбата на чл. 6, т. 1, задължаваща участниците в движението да съобразяват поведението си със сигналите на длъжностните лица, както и със светлинните сигнали, пътните знаци и пътната маркировка. Според фактите, изложени в наказателното постановление, санкционираното лице е извършило неправилно изпреварване в зоната на кръстовище, с което е застрашило останалите участници в движението. Съдът намира, че наказващият орган не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като изрично е посочил с кои изисквания на закона водачът на моторно превозно средство не се е съобразил и по този начин е застрашил останалите участници в движението. Наказващият орган изрично е указал несъобразяване с пътната маркировка, каквото задължение изрично въвежда разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗДвП.

Неправилно съдът е приел и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по отношение на второто нарушение, за което с наказателното постановление е наложена санкция. Наказващият орган е посочил датата и мястото, на което е извършено нарушението, както и фактите, въз основа на които е формирал изводите си, а именно, че санкционираното лице не носи акт за нарушение по ЗДвП, вместо контролен талон. Разпоредбата на чл. 181, т. 3 от ЗДвП предвижда санкция за водач, който не носи определените за носене документи. Актът за нарушение е точно такъв документ, съобразно разпоредбата на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП.

По изложените съображения, съдът намира, че по отношение на наказателното постановление не са били налице отменителни основания, като е приел обратното първоинстанционният съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Затова и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 18/30.01.2014г., постановено по н.а.х.д. № 997 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Несебър и вместо него ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1792/05.06.2012 г., издадено от Началника на РУП Несебър, с което на основание чл. 179, ал.1, т. 5, предл. 3 и чл. 181, т. 3 от ЗДвП на М.Й.М. *** са наложени административни наказания – глоба, в размер на 100 лева, съответно глоба, в размер на 20 лева.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: