Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер   1683      20 октомври  2014  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIIIти административен състав, в публично заседание на девети октомври две хиляди и четиринадесета, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Таня Евтимова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                           2. Златина Бъчварова

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 518 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Боби-Кис”ООД с ЕИК по Булстат 102207340, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Б.С.Б., против Решение № 8/20.01.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 1043/2013 година по описа на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 26119 от 17.10.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, на основание чл. 222 от същия закон, на „Боби-Кис”ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

         Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба твърди, че решението на първоинстанционния съд е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения закона. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени като незаконосъобразно  наказателно постановление № 26119 от 17.10.2013 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба – директорът на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, редовно уведомен, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд –Несебър, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІII-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Районен съд – Несебър с решение № 8/20.01.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 1043/2013 година по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 26119 от 17.10.2013 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222 от същия закон, на „Боби-Кис”ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно доказано, че на 17.08.2013 г. в ресторанта, стопанисван от  „Боби-Кис”ООД, находящ се в гр. Несебър не се поддържа регистър за рекламации. Приел е, че с това деяние дружеството е нарушило чл.127, ал.2 ЗЗП, за което е било законосъобразно санкционирано на основание чл.222 ЗЗП.

Санкцията е наложена на „Боби-Кис”ООД за това, че не поддържал регистър за рекламации в стопанисван от него ресторант, находящ се в гр.Несебър. За установеното нарушение срещу дружеството е съставен АУАН № 0026119/20.08.2013г., въз основа на който е издадено наказателното постановление, атакувано пред районния съд.

       Основното възражение на касатора е, че по делото са събрани гласни и писмени доказателства, че в стопанисвания от него ресторант е поддържан регистър на рекламациите, които районният съд не е кредитирал, в резултат на което е постановил незаконосъобразен и необоснован съдебен акт.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

 По делото е представен регистър на рекламациите на ресторанта, находящ се в гр. Несебър, стопанисван от  „Боби-Кис”ООД, в който е отразена рекламация от 16.08.2012г., тоест преди датата на проверката. Свидетелят Ц. също е потвърдил, че регистърът е бил в обекта, но заключен в шкаф, за който персоналът не е разполагал с ключ в момента на проверката. Тези доказателства са безпротиворечиви и взаимодопълващи се и опровергават констатациите на актосъставителя и административнонаказващия орган. Според показанията на актосъставителя ретистърът е представен от управителя на дружеството преди да му бъде съставен акта за установяване на административното нарушение. С оглед изложеното, настоящият касационен състав счита, че факта на извършване на нарушението от „Боби-Кис”ООД не е доказан по безспорен начин по делото от страна на административнонаказващия орган, върху когото е доказателствената тежест за това.

Като е потвърдил наказателното постановление, районния съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което следва да бъде отменено.

 Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІII - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 8/20.01.2014г., постановено по административно -наказателно дело № 1043/2013 година по описа на Районен съд - Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 26119 от 17.10.2013г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/, на основание чл. 222 от същия закон, на „Боби-Кис”ООД, с ЕИК по Булстат 102207340, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Б.С.Б., е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

Решението е окончателно.

 

                                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.