О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

       гр.Бургас, 11.02.2010г.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на единадесети февруари, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа адм.д.№519 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Образувано е по жалбите на М.К.Х. ***, Й.Р.Р. ***, против заповед №Z- 454/18.03.2009г. на кмета на община Созопол, с която и определена по реда на §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, оценка на подобренията върху новообразуван имот № 131 по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, включващ имоти по помощния план за местността № 108; 109; 110; 111; 112 и 113.

С определение от 20.01.2010г. съдът е приключил събирането на доказателства и е дал ход на устните състезания.

Това определение следва да бъде отменено, а жалбата оставена без разглеждане като недопустима поради липса на интерес от оспорването.

Наличието на интерес от оспорването е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството, за която съдът следи служебно.

От събраните доказателства е установено следното:

С оспорената заповед е одобрена оценка на подобренията върху новообразуван имот № 131 по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”. Производството по издаване на оспорената заповед е започнало по инициатива на наследниците на К.Г.Т.. Оценката е извършена на подобрения, направени в имоти № 108; 109; 110; 111; 112 и 113, като за имоти № 108; 109; 110 и 113 е прието че не са извършени подобрения, за имот № 111- 1 065 лв. и за имот № 19.00лв.

Жалбоподателите Й.Р.Р. и Д.Р.Р. с обща жалба, като наследници на Р.Е.Р. твърдят, че са извършили подобрения в бивши имоти № 108 и 109, чиято стойност претендират да бъде определена от съда.

Жалбоподателят М.К.Х. оспорва заповедта по отношение на бивш имот № 111 като твърди, че направените от него подобрения са на по- висока, от посочената в заповедта стойност.

Обжалваната заповед е за оценка по реда и на основание § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ при влязъл в сила ПНИ и адресати на същата са наследниците на собственика на земеделската земя и ползвателя.

Кои лица имат качеството на ползвател по смисъла на §4лот ПЗР на ЗСПЗЗ определя нормата на §4 от ПЗР на същия закон.

В настоящото производство жалбоподателите не представят доказателства, които да ги легитимират като ползватели, респ. като лица с правен интерес от оспорване на   заповед №Z- 454/18.03.2009г. на кмета на община Созопол.

М.К.Х. не представя доказателства, от които да е видно че бивш имот № 111 му е бил предоставен за ползване по силата на изброените в § 63 от ПДР на ППЗСПЗЗ актове.

Жалбоподателите Й.Р.Р. и Д.Р.Р. в съдебно заседание твърдят, че на техния наследодател Р.Е.Р. починал 1997г., е предоставено право на ползване върху земеделска земя в размер на 1,200 дка, находяща се в м.”Митков мост”, както и че съгласно чл.15 ал.6 от ПМС № 11/02.03.1982г. раздадената земя се предоставя безвъзмездно за безсрочно ползване и с право на наследяване с оглед да се провеждат трайни подобрителни мероприятия.

            От събраните по делото писмени доказателства се установяват следните факти:

            Със Заповед №240/06.04.2004г. кмета на Община Созопол е отказал на М.Х. да придобие правото на собственост върху ползвателски имот № 111 в м. „Митков мост” в землището на с. Черноморец. Заповедта е била обжалвана по съдебен ред пред Бургаски окръжен съд, който с решение № ІІ-95/15.04.2005 г. по административно дело № 409/2004 г. е отхвърлил жалбата на М.Х. против заповед № 240/2004 г. като неоснователна. В мотивите на това решение съдът е посочил, че липсват доказателства, от които да е видно, че жалбоподателя има качеството на ползвател по смисъла на § 4а от ПЗР от ЗСПЗЗ, което е достатъчно и самостоятелно основание да му бъде отказано да придобие правото на собственост върху претендирания ползвателски имот. Решението на БОС е оставено в сила с решение № 9088/19.10.2005 г. постановено по административно дело № 5584/2005  г. на ВАС.

            Пред настоящия съд жалбоподателят също не представя доказателства, от които да е видно кога и по реда на кой нормативен акт му е предоставено правото на ползване върху имот № 111.

            На жалбоподателите Д.Р.Р. и Й.Р.Р. не е било предоставено право на ползване върху имоти №№ 109 и 110 произтичащо от актовете посочени в § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Въз основа на ПМС № 11 от 02.03.1982г. е предоставено право на ползване на земеделска земя в размер на 1,200 дка в землището на с. Черноморец м.”Митков мост” на техният баща Р.Е. Р. (удостоверение № 345/03.11.1983г.). Правото на ползване на Р.Р. е прекратено с влизане в сила на § 4 ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ / редакция на ЗСПЗЗ към датата на смъртта на бащата на жалбоподателите :    § 4. (Решение № 8 на КС на РБ - ДВ, бр. 59 от 1995 г.) Прекратява се правото на ползуване върху земеделските земи, предоставени на граждани по силата на актове на Президиума на Народното събрание, на Държавния съвет и на Министерския съвет./. При това положение жалбоподателите Д.Р.Р. и Й.Р.Р. не биха могли да наследят правото на ползване на баща си, тъй като към момента на откриване на наследството 1997г.това право не е съществувало в патримониума на наследодателя.

            Със заповед №242 от 06.04.2004г. кмета на Община Созопол отказал на Й.Р. да придобие право на собственост върху ползвания имот №110 в м.„Митков мост”. Заповедта е била обжалвана по съдебен ред пред Бургаския окръжен съд. С решение № І-236/14.07.2005г. постановено по адм.д. №524/2004г. съдът е отхвърлил жалбата и е приел, че атакуваната заповед е законосъобразна. Видно от мотивите на решението жалбоподателят е твърдял, че фактически е владял имота дълго време, но не е удостоверил по надлежен начин учредено в негова полза право на ползване върху същия имот, а липсата на документ удостоверяващ качеството на Й.Р. като ползвател на имот № 110 означава, че не са налице условията на § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, които са абсолютна законова предпоставка за придобиване право на собственост върху такива имоти. Решението на Окръжен съд - Бургас е оставено в сила с решение № 10454/25.11.2005 г. по адм.дело № 7937/2005 г. на ВАС.

В срока по § 4а от ЗСПЗЗ жалбоподателя Д.Р. също е подал молба до кмета на Община Созопол, с която е заявил желание да придобие правото на собственост върху предоставен му за ползване имот № 109 в м. „Митков мост”. Със заповед № 243 от 06.04.2004г. кмета на Община Созопол отказал на Д.Р. да придобие право на собственост върху ползвания имот № 109 в м.„Митков мост”. Заповедта е била обжалвана по съдебен ред пред Бургаския окръжен съд. С решение №7/2005г. постановено по адм.д. № 532/2004г. съдът е отхвърлил жалбата и е приел, че атакуваната заповед е законосъобразна. Видно от мотивите на решението жалбоподателят не е удостоверил по надлежен начин наличие на учредено в негова полза право на ползване върху същия имот, а липсата на документ удостоверяващ качеството на Д.Р. като ползвател на имот № 109 означава, че не са налице условията на § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, които са абсолютна законова предпоставка за придобиване право на собственост върху такива имоти. (л. 75, 76) Решението на Окръжен съд Бургас е оставено в сила с решение № 9898/14.11.2005 г. по адм. дело № 3236/2005 г. на ВАС.

От цитираните съдебни актове е видно, че тримата жалбоподатели не са представили доказателства за учредено им право на ползване по см. на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Такива доказателства не са представени и пред настоящия състав на съда.

При така изяснената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

            Двете жалби са подадени в срок, но лицата, от които изхождат не притежават надлежна активна процесуална легитимация, което прави жалбите процесуално недопустими.

И тримата жалбоподатели по отделно не са правоимащи лица, тъй като не са придобили право на ползване върху имотите, за които претендират извършени подобрения.

По изложените съображения и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ОТМЕНЯ определение от 20.01.2010г., с което приключено събирането на доказателства и е даден ход на устните състезания.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.К.Х. ***, Й.Р.Р. ***, против заповед №Z- 454/18.03.2009г. на кмета на община Созопол, с която и определена по реда на §31 ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, оценка на подобренията върху новообразуван имот № 131 по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, включващ имоти по помощния план за местността № 108; 109; 110; 111; 112 и 113, като недопустими.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№519/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                             СЪДИЯ: