Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 8 юни 2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на петнадесети април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

 

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 53 по описа за 2009 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК.

Подадена е жалба от „САРЧЕС” ООД, представлявано от М.С.Г. против Решение № 108/10.12.2008г., на Директора на РУ”СО” гр. Бургас. С Решението са оставени в сила задължителни предписания №054/26.05.2008г. на контролен орган на РУ”СО” Бургас.С последните жалбоподателят е задължен в срок до 10.06.2009г. да заличи подадената информация в персоналния регистър за лицето Д.И.Ж. ,ЕГН ********** за периода 06.04.2006г. до 31.01.2008г.Иска се отмяна на акта, като се твърди неправилност на същия.

            В съдебно заседание жалбоподателят ,чрез процесуалния си представител адв. М. поддържа жалбата.

            Ответника по оспорването , намира жалбата за неоснователна.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със задължителни предписания №054/26.05.2008г. на контролен орган на РУ”СО” Бургас, жалбоподателят е задължен в срок до 10.06.2009г. да заличи подадената информация/ за осигурителен стаж и доход/ в персоналния регистър за лицето Д.И.Ж. ,ЕГН ********** за периода 06.04.2006г. до 31.01.2008г, съгласно Ревизионен акт за начет № 053/ 26.05.08г.

С последния, е констатирано изплатено неправомерно парично обезщетение, получено недобросъвестно от лицето Д.И.Ж., което подлежи на възстановяване в едно с дължимата лихва по чл.113 КСО от осигурителя „Сарчес” ООД гр. Бургас. По повод на констатациите в акта е издадено и Разпореждане № 1831/13.06.2008г. за внасяне на сумата по акта.

Разпореждането и задължителните предписания са били обжалвани от „Сарчес” ООД гр. Бургас.

С решение № 51/09.07.2008г. директора на РУ”СО”Бургас е спрял производството по оспорване на задължителните преписания, до решаване със сила на присъдено нещо на въпроса за законосъобразността на Разпореждане № 1831/13.06.2008г.

На 26.11.2008г. директора на РУ”СО”Бургас, е получил препис от решение № 958/ 17.10.2008г., постановено по а.д. № 1174/2008г. по опис на АС гр.Бургас, с отбелязване, направено от съда че решението е влязло в сила на 18.11.2008г. С този съдебен акт е отхвърлена жалбата на „ Сарчес”ООД против Решение № 52/ 09.07.2008г. на Директора на РУ”СО” Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 1831/13.06.2008г.

При тези факти административния орган е възобновил производството и издал решение, с което оставил в сила задължителните предписания.

Според жалбоподателя, този административен акт е незаконосъобразен, тъй като против решението на административния съд била подадена касационна жалба до ВАС, приета за разглеждане. Това твърдение е доказано и страните не спорят по него.

Жалбоподателят твърди, че преценката за законосъобразност на Разпореждане № 1831/13.06.2008г., е преюдициална по отношение на преценката за законосъобразност на задължителни предписания №054/26.05.2008г.

Тази теза е неоснователна по следните съображения:

На контрол в настоящото производство подлежат задължителните предписания, а не решението на по- горестоящия административен орган, с което са оставени в сила. Това е така, защото задължителните предписания, като административен акт са изключени от хипотезата на чл. 117 ал.1 КСО. Поради което и по отношение на тях са приложими правилата на АПК. По силата на чл. 98 ал.2 АПК ако жалбата или протестът са отхвърлени, както е в случая, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

В този смисъл ,съдът, е длъжен да провери налице ли са отменителните основания, визирани в чл.146 АПК, към датата на постановяване на задължителни предписания №054/26.05.2008г.

Задължителните преписания са дадени контролен органа на РУ”СО”, в писмена форма и при упражняване на компетентност, предоставена по силата на чл. 108 ал. 1 т.3 КСО и чл.3 ал.6 от Наредба №н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, поради което са валидни, но издадени при неправилно приложение на закона.

Според чл. 108 ал.1 т.3 КСО, контролните органи дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена на Националния осигурителен институт. В настоящия случай, по надлежен ред е било констатирано нарушение на разпоредбите по обществено осигуряване.Този факт е следвало да намери отражение и при поддържане на съответните регистри, съдържащи данни за осигурените лица, указание за което е дал с оспорения акт контролния орган.

Тези указания са били дадени обаче преждевременно.Контролния орган е следвало да изчака влизането в сила на постановените от него актове в хода на производството по издаване на акт за начет и събиране на сумите по него и едва тогава да указва заличаване на подадена информация, тъй като последната е в пряка връзка с правомерността на изплатените ,като обезщетение суми на лицето Д.И.Ж.

От текста та чл. 3 ал.4 на Наредба №Н-8, е видно, че подадена от осигурител информация за осигурителен стаж и доход не може да бъде коригирана по преценка на декларатора. Внасянето на корекции е обусловено със срок, след изтичането на който такива корекции могат да се правят само по нареждане на НАП или НОИ. Това изискване законодателя е въвел именно с цел осигуряване на максимална стабилност на обществените отношения свързани със социалното осигуряване, които следва да се реализират на база точни данни за осигурените лица.

В случая е очевидно, че според осигурителя, изплатените обезщетения на лицето са били дължими, поради което той не би коригирал подадената информация на основанието, прието от контролния орган, дори да е бил в хипотезата на спазен срок за корекции.

Тъй като в случая за жалбоподателя, по силата на указанията на контролния орган възниква задължение за определено действие, неизпълнението на което е скрепено със санкция, то материалната предпоставка за издаването им следва да е безспорно установена.

Последното изискване в случая не е налице, тъй като е спорен въпроса законосъобразно ли е било изплатено обезщетението на лицето Деляна Жекова, едва след разрешаването на този въпрос и то в смисъл, че същото е недължимо платено, контролния орган би могъл законосъобразно да задължи осигурителя да заличи от регистрите съответната информация.

Поради изложеното , оспорените задължителни указания следва да бъдат отменени.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, от АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отменя  задължителни предписания №054/26.05.2008г. на контролен орган на РУ”СО” Бургас, потвърдени с Решение № 108/10.12.2008г., на Директора на РУ”СО” гр. Бургас.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

                                                           

 

 

СЪДИЯ: