ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 17.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети март                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 554 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.П., редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИК ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Р., упълномощена от по-рано.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С писмо изх. № 55/28.01.2010 година Областна дирекция „Земеделие”, Общинска служба по земеделие – гр. Бургас е представила заверени преписи от документите, съдържащи се в преписка с вх. № 929/20.05.1992 година на наследниците на Р.И.П. и заверено копие от удостоверение № 352/23.10.1991 година.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да се приемат доказателствата.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от Общинска служба по земеделие – гр. Бургас така, както са описани в придружителното писмо. Предвид липсата на други доказателствени искания следва да се приключи съдебното дирене и се даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от Общинска служба по земеделие – гр. Бургас, а именно:  заверени преписи от документите, съдържащи се в преписка с вх. № 929/20.05.1992 година на наследниците на Р.И.П. и заверено копие от удостоверение № 352/23.10.1991 година.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Поискал съм удостоверение по чл. 13 ЗСПЗЗ. До момента такова не ми е издадено. Моля да постановите решение, с което да задължите Община Бургас да ми издаде удостоверение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От събрания доказателствен материал в настоящото производство се установява, че такова удостоверение вече е издадено и е послужило пред Общинска служба по земеделие. Ето защо Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: