ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На осми юни                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 607 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.М.В., редовно призован,  се явява лично.

         ОТВЕТНИКЪТ директор на РУ „СО” гр.Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата си. Смятам, че административният орган неправилно не ми е зачел труд от втора категория, който аз смятам, че е с по-голяма продължителност, отколкото е приел директорът на РУ „СО”. Не съм напущал работа, а само съм преназначен от ЗСДК към СМК. В трудовата книжка пише „преназначен”. Все същата работа съм вършил като автокранист и смятам, че и в двете предприятия трябва да ми се зачете втора категория труд.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да имате предвид, че възраженията на жалбоподателя в жалбата депозирана пред съда не са направени в жалбата до директора на РУ „СО”. Също така част от доказателствата, които са представени с настоящата жалба пред съда не са представени пред административния орган. Това означава, че досега в досието на жалбоподателя тези документи не са представени, също и  УП-3 с изх.№ 198/14.04.2009г., който касае спорния стаж. В тази връзка моля да имате предвид, че точно този стаж по този образец е бил представен на жалбоподателя при отпускане на пенсия и е взет предвид при определяне размерът на същата от трудовата книжка на жалбоподателя. Продължителността на стажа от 11.03.1968г. до 08.08.1980г. е зачетен като стаж трета категория. В трудовата книжка съществува отбелязване втора категория само за част от този период. Посочено е, че стажът като автокранист е от втора категория по т.26 от отменения Правилник за категоризиране на труда пред пенсиониране за периода 10.10.1983г. до 12.07.1988г. Това е период, който е след спорния, но стажът е нанесен в трудовата книжка с общ печат и обхваща и процесният стаж и този, за който има данни за отбелязване на категорията и се намира в пенсионната преписка.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган събрани в хода на административното производство. 

С оглед установяване на правнозначими обстоятелства по делото съдът намира за необходимо да бъде назначена съдебно-икономическа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение последно от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА по делото съдебно-икономическа експертиза, която след като се запознае с пенсионната преписка на жалбоподателя находяща се в РУ „СО” гр.Бургас, както и след като съобрази представените от него писмени доказателства приложени към депозираната пред съда жалба, да отговори на въпросите:

Къде е работил жалбоподателят и на каква длъжност през периода 01.03.1968г – 08.08.1980г., както и каква е категорията труд за положения през този период от време стаж?

Да се отговори също така и на въпроса колко е общо трудовият стаж на жалбоподателя разграничен като такъв от втора и трета категория труд, както и какъв би бил общият трудов стаж, превърнат целият в трета категория труд?

Експертизата да се изготви от вещото лице Н.К. при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.09.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: