ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  613  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  14,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Т.Г. – не се явява - редовно призована.

Жалбоподателят   М.Б.А. – не се явява - редовно призована.

За двете жалбоподателиадв. Д.Х. ***.

Ответникът – Агенция по геодезия и картография – редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Община Бургас - редовно призована, се представлява от гл. юк. С.А..

В залата се явява вещо лице инж. Д.С.С..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице. 

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Д.С.С. - 42 години, българка, българска гражданка, с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Х. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Ясно е, че има нарушение на границите.  Може ли да се проследи кога е влязъл в сила регулационният план за този имот?

 

ОТГОВОР: Не мога да отговоря на този въпрос. Регулационният план е от 1992 г., но не мога да отговоря на останалата част от въпроса, тъй като не е бил обект на установяване от експертизата.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА ЮК. А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Коя година е одобрена КВС за това землище?

 

ОТГОВОР: 1993 г.

 

ВЪПРОС: Може ли отговорите дали КВС е съобразена със строителните граници на кв. Сарафово, както и с изискванията на чл. 18 и сл. от ППЗСПЗЗ.

 

ОТГОВОР: В КВС не са отразени правилно регулационните линии на кв. Сарафово в частта, в която се засяга този имот. Този имот е бил извън регулация, възстановен е като земеделска земя с план за земеразделяне.

 

ВЪПРОС: Допустимо ли е плана за земеразделяне да засяга регулационната граница на населеното място?

 

ОТГОВОР: Когато се започва изработването на план за земеразделяне, фирмата, която го изработва иска от общината така наречения „околовръстен полигон” - там където свършва регулацията на населеното място. Като се изработи КВС, тя се обявява и общината е можела да установи тези обстоятелства.

 

ВЪПРОС: Как да ги установи при условие, че няма наложена карта на възстановената собственост  и като няма цифров модел?

 

ОТГОВОР: Можело е да се установи при трасирането на имота. Извършено е трасиране, има такива данни, има протокол.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Чия е собствеността върху имот 07079.820.914, пише „улица”?

 

ОТГОВОР: Улицата е общинска собственост, тоест имота е на общината.

 

СЪДЪТ намира, че вещо лице  е отговорило стриктно на поставената задача.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩО ЛИЦЕ:  В представената сметка е описана сума като разноски в размер на 65 лв., каква е тази сума?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това е сумата, която съм заплатила за да получа координатите от Община Бургас, въз основа на които съм извършила съдебно-техническата експертиза и затова съм добавила тази сума към общия размер на сумата за изплащане, посочена в справката-декларация.

 

СЪДЪТ ПРИЕМА, че следва да признае този разход на вещото лице  за изготвяне на експертизата като вмени в задължение на ответната страна да заплати този разход.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на инж. С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещо лице  внесения депозит. /издаден РКО за 400 лв. на 30.09.2009 г./

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в производството в 20-дневен срок от днес да внесе по сметка на Административен съд – гр. Бургас сумата от 65 лева, като допълнително възнаграждение на вещо лице за извършената експертиза.

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че при неизпълнение на задължението в срок, съдът ще постанови допълнителен диспозитив в тази насока с крайния съдебен акт.

 

АДВ. Х.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК. А.: Представям заповедта за одобряване на кадастралния план и ЗРП на кв. Сарафово със скица на УПИ-І, една част от която е застъпена от КВС в землището на кв. Сарафово.

АДВ. Х.: Да се приемат представените доказателства. Моля колегата да ми осигури извън съдебно заседание един екземпляр, за да мога да подготвя писмената си защита.

 

След като се запозна със съдържанието на представеното доказателство, съдът намира, че то е относимо към настоящия спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената заповед за одобряване на кадастрален план и ЗРП на кв. Сарафово № 1491/15.10.1992 г., ведно с приложената към тази заповед скица.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата за по същество.

 

АДВ. Х.: Моля от името на моите доверителки подадената жалба да бъде уважена. От заключението на вещото лице се установява, че границите на имота, описани в нотариалния акт, не са спазени в кадастралната карта в североизточната и северозападната част на имота. Разликата от 6131 кв.метра е отнета. Представи се Акт за собственост № 4477, в който земята е актувана за общинска 14 години след като е влязъл в сила регулационния план на кв. Сарафово. Той даже не съдържа необходимите реквизити. Това е едно грабителство по отношение на хората - шест дка се отнемат. На тях земята е възстановена като земеделска, какво пречи те да са собственици и защо общината след 13-14 години актува този имот. Моля за решение в този смисъл.

 

ЮК. А.: От събраните по делото доказателства се установява, че е налице грешка в картата на КВС и последната е изготвена при съществени нарушения на материалните законови разпоредби на чл. 18 и сл. ППЗСПЗЗ. В резултат на тази грешка е допусната и грешка в кадастралната карта, довела до застъпване землищната граница с регулационната граница. Действително събраните доказателства обуславят извод за отмяна на заповедта, с която е одобрена кадастралната карта, затова моля да постановите решение, съобразно доказателствата по делото.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: