Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№ 1576/02.10.2014 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети юни две хиляди и четиринадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

       ЧЛЕНОВЕ:     Румен Йосифов

Веселин Енчев

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 641/2014 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на председателя на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) против решение № 208/05.02.2014 година по н.а.х.д. № 5224/2013 година на  Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 28/21.10.2013 година на председателя на КЗЛД (НП).

С НП, на “Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови - Младост” ООД с ЕИК 102891276, за нарушение на чл.18 ал.3 във връзка с ал.2 т.2-3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), на основание чл. 42 ал.9 от ЗЗЛД, е наложена имуществена санкция в размер  на 2 000 лева.

Касаторът поддържа, че решението на РС не е обосновано, защото в административнонаказателната преписка се съдържа коректно описание на датата на нарушението, а допуснатата техническа грешка не е съществена.

Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът, чрез процесуален представител, оспорва жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С НП, дружеството е санкционирано за това, че на 11.10.2011 година в град Бургас – при осъществяване на предмета си на дейност – лечение в областта на очните заболявания, в качеството си на администратор на лични данни, обработва лични данни, чрез извършване на видеонаблюдение и съхраняване на записите за период от 10 дни, без КЗЛД да е уведомена за промяната на данните от първоначалното заявление за регистрация.

РС е приел, че при описанието на нарушението е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в посочване на различни дати на извършването му – по АУАН и по НП. Затова е отменил НП.

Решението е правилно.

Проверката на дейността на търговеца е извършена на 13.03.2013 година, като в съставения АУАН именно тази дата е посочена като дата на извършване на нарушението. В НП, обаче, като дата на нарушението е посочена 11.10.2011 година. В конкретния случай, липсата на единство в датите на нарушението, по АУАН и по НП, е съществено нарушение на правото на защита на санкционирания субект, защото датата на нарушението е съществен реквизит на постановлението по чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН. Правилно този порок е преценен от РС като основание за отмяна на НП.

Решението следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, на основание чл.221 ал.2 във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208/05.02.2014 година по н.а.х.д. № 5224/2013 година на  Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

           

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: