Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Бургас, № 1390/ 15 юли 2016г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на шестнадесети юни, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                   ЧЛЕНОВЕ:

  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар

С.Х.

изслуша докладваното

 

от съдия

Л.АЛЕКСАНДРОВА

http://www.sac.government.bg/icons/ecblank.gif

 

по адм.д. № 665/2016г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК.

Жалбоподателят „Дамвент” ООД, ЕИК 102905523, с адрес гр.Бургас ж.к.“Меден рудник“, бул.“Тодор Грудов“, след ПТГМ, представлявано от управителя В.Д.Д., чрез представител по пълномощие адвокат Т.С. – Ш.,***, е оспорил изменение и допълнение на т.4 от раздел ІІІ, от Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от Община Бургас, представляваща Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, и §1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, извършено с решение по т.2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас проведеното на 26.12.2016г., отразено в протокол №7 от същата дата, в сила от 15.02.2016г. Жалбоподателят твърди, че оспорените разпоредби в редакциите им съгласно взетото от общинския съвет решение по т.2 от проведеното на 26.01.2016г. заседание са незаконосъобразни и иска да бъдат отменени. Претендира присъждане на разноски.

В съдебно заседание управителят лично и чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваните разпоредби.

Ответникът, чрез представител по пълномощие, оспорва жалбата и иска да бъде отхвърлена като неоснователна. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение .

Представителят на прокуратурата счита, че жалбата е основателна.

ПО ФАКТИТЕ:

С решение взето по т.2 от дневния ред на заседание на Общинския съвет Бургас, проведено на 26.01.2016г., Общинският съвет, сезиран с докладна записка от кмета на общината, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.6, ал.2 от ЗМДТ, във вр. с чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост (ЗОС), с мнозинство от 31 гласа е допълнил и изменил Тарифа за цени на услуги и права, предоставени от общината съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, като в обжалваната по настоящото дело част е изменил и допълнил т.4 към раздел ІІІ „ТСУ, кадастър, регулация” от Тарифата. В т.4 са определени такси за одобряване на проекти: а) инвестиционни проекти (идеен, технически, работен) 0,75% от ППС; б) пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок – 0,75% от ППС; в) инвестиционни проекти на инженерна инфраструктура и благоустройство – 0,75% от ППС; г) заверяване на екзекутивни чертежи – 30% от б.а и б.в; д) одобряване на технически проект след издадено разрешение за строеж – 50% от б.а и в; е) одобряване на проекти – преработка по време на строителство в РЗП за обхвата на промените, както следва: РЗП до 500 кв.м – 1,50 /кв.м ; РЗП над 500 кв.м – 2,50/кв.м.

Преди оспореното изменение размера на тези цени е бил следният: а) инвестиционни проекти (идеен, технически, работен) 0,50% от ППС; б) пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок – 50% от т.1; в) инвестиционни проекти на инженерна инфраструктура и благоустройство – 0,50% от ППС; г) заверяване на екзекутивни чертежи – 30% от б.а и б.в; д) одобряване на технически проект след издадено разрешение за строеж – 50% от б.а и в; е) одобряване на проекти – преработка по време на строителство в РЗП за обхвата на промените.

Със същото решение е създаден нов раздел „Допълнителни разпоредби” преди раздела „Преходни и заключителни разпоредби” в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас с §1, със следното съдържание: „По смисъла на тази наредба: 1. проектна строителна стойност (ПСС) е стойността на обекта за който ще се издава разрешение за строеж и одобрява инвестиционен проект, предложена от проектанта и одобрена от служители на общинската администрация при Община Бургас“.

В представеното по делото решение се съдържат и направените разисквания на заседанието на общинския съвет. При вземане на процесното решение има само едно изказване, което обосновава становището против решението. Липсват изказвания, които да послужат за мотиви за приемане на оспореното решение. По тази причина мотивите следва да се търсят в докладната записка на предложителя, в случая кмета на общината.

В тази докладна записка се съдържат мотиви за всички изменени текстове на тарифата към наредбата, които не се изчерпват само с оспорените. Мотивите условно са разделени на две – едните засягат изменения, които имат отношение към общинско предприятие „Спортни имоти“ и рибарско пристанище „Сарафово”. Другата група мотиви се отнасят до измененията на тарифата и наредбата, касаещи предоставените от дирекция „Устройство на територията” и дирекция „Строителство” при Община Бургас услуги. Именно тази група мотиви може да се отнесе към оспорените разпоредби.

Като причини, които налагат приемането на допълнението и изменението на наредбата и тарифата към нея е посочена неадекватност на таксите и цените към икономическата обстановка и пазара на сходен вид услуги. Също така е заявено, че част от регламентацията е прекалено обща и не кореспондира с обхвата на работа и необходимото време за изпълнение по съответното административно производство. Същевременно, според вносителя, нормативните изменения от последните години налагат актуализация на терминологията и изменение в наименованието на част от услугите. С действащата нормативна уредба, дейността на ресора се е разширила, поради което се прави предложение за заличаване на неприложими към настоящия момент услуги и допълване на приложенията с нови. На последно място е посочено, че част от цените в предложените за изменение точки от тарифата са определени без ДДС, а част от предоставените услуги са били грешно формулирани и логически е следвало да се организират в нови групи, а други да бъдат обобщени.

При описание на целите, които ще се поставят с предложеното изменение е заявено, че целта е да се актуализира формулировката на предоставените от ресор „Устройство на територията и строителството” услуги в съответствие с действащата нормативна уредба, да се оптимизира работата на съответните общински дирекции, да се структурират и формулират по-ясно предлаганите услуги и тяхната стойност, както и да се постигне адекватност и съразмерност на стойностите на услугите, съобразно вложения ресурс и пазарните цени на сходни услуги на свободния пазар. Посочено е, че всички цени на услуги са разработени при съобразяване разходваните средства за обезпечаване на предоставянето им, като се цели цените да покриват себестойността на услугата и разходите по извършването им.

Заявителят в докладната записка е посочил, че предложените изпълнения и допълнения на наредбата и тарифата към нея не предполагат преки финансови средства, необходими за прилагането й след изменението й.

Очакваните резултати от прилагането са свързани с по-добра организация на работата на общинската администрация в дирекциите „Устройство на територията” и „Строителство”, ясна формулировка на предоставените услуги, достъпност и подобряване качеството на услугите.

По отношение съответствието на предложеното изменение с правото на Европейския съюз вносителят е заявил, че допълненията и измененията, които предлага са в пълно съответствие с европейското законодателство, при спазване в пълнота на разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван на сайта на Общински съвет Бургас на 11.01.2016г. в 14.31ч.

Заседанието на общинския съвет, на което е разгледано предложението на кмета на общината за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Бургас се е състояло на 26.01.2016г. Докладната записка с предложение за изменение на наредбата е разгледана в т.2 от дневния ред. Преди гласуването се е изказал само един общински съветник – Е.М., който е изложил мотиви против увеличаването на таксите. Други изказвания на общински съветници преди гласуване на предложението за изменение на Наредбата няма. От 39 присъствали общински съветници, „за” приемане на изменението са гласували 31, 5 общински съветници са гласували „против” и 3 са се въздържали.

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Предмет на оспорване по настоящото дело е изменението на таксата, която се събира за услугата „Одобряване на проекти” - т.4 от Раздел ІІІ „ТСУ, кадастър, регулация” от Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ в лева, която представлява Приложение №2 на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Бургас, както и §1 от Допълнителните разпоредби към същата наредба, според който проектна строителна стойност е стойността на обекта, за който ще се издава разрешение за строеж и одобрява инвестиционен проект, предложен от проектанта и одобрена от служители на общинската администрация при Община Бургас.

Оспорените разпоредби са норми от подзаконов нормативен акт, чието оспорване пред съд е уредено в дял ІІІ, раздел ІІІ, чл.185 – 196 от АПК.

Съгласно чл.187, ал.1 от АПК упражняването на това процесуално право не е обвързвано с преклузивен срок.

В процесния случай жалбоподателят е лице, което е направило искане отправено до Община Бургас за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Складова производствена сграда за климатична техника” в УПИ ХІІІ-861,869 в м.”Кара баир”, землище Меден рудник, гр.Бургас. За удостоверяване на това обстоятелство жалбоподателят е представил писмо от кмета на общината изх.№94-01-11729/5/03.08.2015г. (л.6-7) и писмо от гл.архитект на Община Бургас (л.39). С първото писмо на жалбоподателя е указано какви такси следва да плати за да бъде одобрен инвестиционния проект и да бъде издадено разрешението за строеж, които са изчислени според оспорената точка от тарифата, но преди нейното изменение. С второто писмо гл.архитект указва на жалбоподателя, че следва да внесе такси в новия размер, след изменението на тарифата, тъй като липсва норма, която да урежда процедурата при висящите производства.

Тези доказателства сочат, че жалбоподателят има пряк и непосредствен интерес от оспорване именно на разпоредбите от тарифата, които касаят заплащането на такси за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, чиито размери са били увеличени с процесното изменение.

По изложените съображения жалбата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Съгласно чл.168, ал.1 от АПК приложим в настоящото производство, по силата на препращащата разпоредба на чл.196 от АПК съдът не се ограничава само с обсъжданията на основанията посочени от оспорващия, а е длъжен, въз основа на представените от страните доказателства, да провери законосъобразността на оспорените разпоредби на всички основания по чл.146 от АПК.

Общинският съвет като орган на местното самоуправление на територията на съответната община решава самостоятелно въпросите от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност. По смисъла на чл.76, ал.3 от АПК, във вр. с чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на предоставените правомощия, той е овластен да издава административни актове, сред които и подзаконови нормативни актове под формата на наредби. В този смисъл оспорените разпоредби са издадени от компетентен орган, който е спазил процедурата по чл.26, ал.2 от ЗНА в редакцията, приложима към 26.01.2016г. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е бил публикуван на интернет страницата на общинския съвет заедно с докладната записка, като от датата на публикуване – 11.01.2016г. до датата на заседанието на общинския съвет – 26.01.2016г. има петнадесет дни, т.е. предоставени са четиринадесет дни за предложения и становища по проекта, който срок е най-малкия възможен предвиден в разпоредбата на чл.26, ал.2 от ЗНА.

Съдебният състав намира, че оспорената разпоредба на т.4 от Раздел ІІІ „ТСУ, кадастър, регулация” от Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ в лева, която представлява Приложение 2 на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Бургас не е издадена при спазване на регламентираните в закона императивни процесуални разпоредби относно подготовката и приемането на нормативни административни актове.

В посочения случай е налице нарушение на чл.28 от Закона за нормативните актове, в редакцията му към 26.01.2016г. Според тази разпоредба проектът за нормативен акт, заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган (ал.1 на чл. 28 от ЗНА). Мотивите, съответно доклада съдържат: 1.причините, които налагат приемането; 2.целите, които се поставят; 3.финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4.очакваните резултати от прилагането, вкл. финансовите, ако има такива; 5.анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.(ал.2 на чл.28 от ЗНА). Според третата алинея на същия член, проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал.2, не се обсъжда от компетентния орган.

В процесния случай мотивите се съдържат в докладната записка на вносителя – кмета на общината. Формално от външна страна изглежда, че такива мотиви има. Нещо повече те са разграничени в пет точки, всяка от които е наименована по същия начин, по който е изброено съдържанието на мотивите съгласно чл.28, ал.2 от ЗНА. По съдържание обаче тези мотиви се състоят общи фрази и изводи, които не почиват на изложени факти. По отношение на конкретно обжалваната точка от тарифата, която по същество се състои в това, че с предложеното изменение се увеличава стойността на таксата, събирана от общината за конкретната услуга, липсва изложение на конкретни причини, които налагат тази такса да бъде повишена. Липсва анализ на разходите, които общината прави за да извърши съответната услуга, както и посочване на причини, които водят до повишаване на тези разходи, изискващи увеличаването на цената на услугата, за да се покрие стойността на разходите на общинския орган. Липсва цялостен анализ на очакваните резултати от прилагането на предложеното увеличение на таксата по т.4, който следва да включва освен пряката последица – увеличаването на приходите на общинския орган и влиянието на това увеличение върху съответния стопански сектор, върху инвестициите в този сектор и върху развитието на бизнеса от съответния сектор и значението на този бизнес отрасъл за развитието на общината и на общинската икономика.

Следва да се посочи, че в докладната записка почти липсват мотиви, дори и в кръга на общите фрази, които да касаят изменението на размера на дължимата такса за услугата „Одобряване на инвестиционни проекти”, с изключение на два израза посочени в частта за причините, които налагат приемането на изменението и в частта относно целите, които се поставят. Там е посочено, че след обстоен преглед на въведените размери на такси и цени се установи, че част от тях са неадекватни към икономическата обстановка и пазара на сходен вид услуги. Както и че се цели да се постигне адекватност и съразмерност на стойностите на услугите, съобразно вложения ресурс и пазарните цени на сходни услуги на свободния пазар.

Тези мотиви също са необосновани. Обстоятелството, че таксите събирани до този момент са неадекватни към икономическата обстановка следва да бъде подкрепено с обстоен анализ на тази икономическа обстановка и стойността на ресурса, който общината влага, за да предостави услугата, за да се прецени дали икономическата обстановка изисква увеличаване на въпросните такси.

Другият аргумент, че новите цени на услугата са съобразени с пазара на цените на сходен вид услуги не може да бъде отнесен конкретно към оспорената разпоредба от Тарифата. Точка 4 е озаглавена „Одобряване на проекти” и в нея са предвидени такси за одобряване на инвестиционен проект, за прегласуване и преодобряване на такъв проект, за заверяване на екзекутивни чертежи, за одобряване на технически проекти след издадено разрешение за строеж и одобряване на проекти с цел преработка по време на строителство. Такъв вид услуги може да предостави само конкретен административен орган, който е част от структурата на съответната община. За това цените на тези услуги не могат да бъдат сравнени с пазарни цени на сходни услуги на свободния пазар, защото на този пазар не се предоставят такива услуги.

В чл.52 от Наредбата са регламентирани начините, по които се формира цената на услугата, доколкото оспорената разпоредба се намира в Тарифа за цените на услуги и права, предоставена от общината. Според ал.1 на този член, цените на услугите и правата се формират въз основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите и правата. Според ал.2 пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставяне на услуги и права. В ал.3 подробно е уредено какво включва цената на услуга – преки и непреки разходи за персонал, вкл. работна заплата и осигуровки, материални, режийни, консултантски и други разходи, разходи за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване.

Въз основа на тази разпоредба в мотивите към предложението за изменение и допълнение на наредбата, в частта й относно обжалваната разпоредба на т.4 е следвало да намерят място подробни аргументи за това, какво включва цената на конкретната услуга и кои предпоставки от икономически характер налагат повишаването на тази цена. Тук следва да се посочи, че в пет от шестте видове услуги, съдържащи се в т.4, таксата, която се дължи е пропорционална. Определя се като част от проектната строителна стойност, което означава, че според стойността на инвестиционното намерение се определя и цената на услугата, извършвана от общината да одобри съответния инвестиционен проект. Същевременно усилията – материални и човешки ресурс, които общината влага, определени като цена на услугата съобразно чл.52 от Наредбата, не зависят от стойността на конкретния проект. Това означава, че за едни и същи обективно направени разходи от страна на общината по различните проекти, в зависимост от тяхната проектна строителна стойност, собственика, възложителя или инвеститора ще дължи различна цена на услугата, което е в противоречие с обстоятелството, че таксите представляват цена на извършената от съответната администрация услуга и служат за обезпечаване на разходите, които тази администрация прави, за да осъществи услугата.

По изложените съображения съдът счита, че мотивите изложени от предложителя под формата на докладна записка до Общински съвет по съдържание не отговарят на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА. Само на това основание оспорената разпоредба на т.4 от раздел ІІІ, от Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от Община Бургас, представляваща Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, следва да бъде отменена поради допуснато съществено нарушение на процедурата по приемането й.

По отношение на разпоредбата, също оспорена от жалбоподателя, на §1 от Допълнителните разпоредби към Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Бургас важат същите мотиви, що се касае до приложението на чл.28, ал.2 от ЗНА.

Въпросната разпоредба представлява легална дефиниция на понятието „проектна строителна стойност”. Според тази дефиниция това е стойността на обекта, за който ще се издава разрешение за строеж и одобрява инвестиционен проект, предложена от проектанта и одобрена от служители на общинската администрация при Община Бургас. От докладната записка на вносителя не може да се определи коя част от мотивите касае именно тази разпоредба. Липсват мотиви, от които да става ясно по кой ред и на какво основание служители на общинската администрация ще одобряват проектната стойност, определена от проектанта и по каква причина такова одобряване обуславя определянето на основата, върху която се начисляват пропорционалните такси, регламентирани в тарифите към Наредбата. Начинът, по който е дефинирано понятието води до извода, че определянето на дължимите такси в крайна сметка ще се извърши от общинските служители, които трябва да одобрят въпросната проектна стойност, определена от проектанта. Липсва всякакъв нормативен регламент, който да определя процедурата в случаите, когато тези общински служители откажат да одобрят предложената проектна стойност.

По изложените съображения, отново поради нарушаване на процедурата по приемане на изменението към наредбата, и втората оспорена разпоредба следва да бъде отменена.

С оглед изхода на спора разноски следва да бъдат присъдени на жалбоподателя. Такива са своевременно изискани и се дължат от Общински съвет Бургас в размер на 570лв., от които 50 лв. платена държавна такса за образуване на делото (л.26), 20 лв. платена такса за обнародване на съобщение за оспорването в ДВ и 500лв. платено възнаграждение за един адвокат (л.37).

Мотивиран от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, тричленен състав Административен съд - Бургас, 

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изменение и допълнение на т.4 от раздел ІІІ, от Тарифа на цени на услуги и права, предоставени от Община Бургас, представляваща Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, и §1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, извършено с решение по т.2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Бургас проведеното на 26.12.2016г., отразено в протокол №7 от същата дата, в сила от 15.02.2016г.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд на РБългария.

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: