ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.10.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети октомври                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

Административно дело номер 676 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Онтайм Дистрибюшън Енд Лоджистикс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ц., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Т.Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността му, както следва:

 

ИНЖ. Т.Д.Ч. –българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Ц.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Обект № 28 по схемата от 2008 г. какво представлява, като какъв обект е даден?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.: По схемата е предстоящ за строителство – дискотека, неизградена. Така е посочено по схемата.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Как установихте, че площта е 60 кв. м., като в констативно-съобразителната част казвате, че те са премахнати и че са налице едни каменни блокчета?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ч.:***, която съм посочила в заключението, представлява площта, замерена графично по схемата по чл. 56 ЗУТ и съставлява дървени скари, съгласно схемата. Тези дървени скари са към предстоящия строеж „Дискотека”. На място няма как да измеря площта на обекта, тъй като същият е премахнат.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да се изплати възнаграждение в размер на 120 лева, в рамките на внесения депозит.

 

АДВОКАТ Ц.: Представям опис на доказателствата във връзка със задължение от предходно съдебно заседание. Доказателствата са приложени към делото.

Днес прилагам и моля да приемете доказателства под опис. Моля да ги приемете във връзка със задължението от предходно съдебно заседание да представя доказателства за това, че за процесния обект е подадено заявление за издаване на разрешение за поставяне. Община Бургас, Комисията по ч. 5, ал. 3 от наредбата е взела положително становище, както е видно от протокол № 46, а както е видно от споразумение от 18.06.2009 г. между моя доверител и  „Вектор 1 Бургас” ЕООД, а именно дружеството, което е подало заявление за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ, е прекратил договора именно на основание настоящата заповед, предмет на делото. Поради тази причина фирмата – заявител „Вектор 1 Бургас” ЕООД не се е снабдила с разрешение за поставяне на преместваем обект, въпреки, че такова е следвало да бъде издадено, съобразно решението на комисията, пред която се подават заявленията.

Други доказателства няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам представените в днешно съдебно заседание доказателства за неотносими, тъй като са с дати след датата на издаване на заповедта за премахване.

Представям извадки от схема за преместваеми обекти за територията на концесионера от 2008 г. и извадка от схема за 2009 г., видно от която схемата за преместваеми обекти на територията на концесията, е одобрена от главния архитект след датата на издаване на процесната заповед. Освен това, представям писмо изх. №70-001551/25.05.2009 г. на МРРБ.

 

АДВОКАТ Ц.: Процедурата по издаване на разрешението за поставяне е стартирана на 20.05.2009 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Цялата процедура по одобряване на схемата за 2009 г. и по издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект с идентично нахождение като процесния е стартирала след издаване на процесната заповед.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адвокат Ц. доказателства по опис, извадка от схемата на преместваемите обект за 2008 г., извадка от схемата на преместваемите обекти за 2009 г. и писмо на МРРБ с изх. № 70-00-1551/25.05.2009 година.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ц.: Моля да отмените оспорената заповед поради следните аргументи: процесната заповед касае обект № 28 по схемата по чл. 56 от ЗУТ, съгласувана и одобрена през 2008 г. Независимо от това същият обект фигурира и в схемата по чл. 56 от 2009 г., макар и под друг номер. Процесният обект, представляващ дървени скари, е разположен като подготвителни действия, за които не се изисква разрешение за поставяне, и за които, вярно е, два дни след издаването на процесната заповед е подадено заявление за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ. Това е видно от приетите доказателства, поради тази причина считаме, че ответната община е превишила своята компетентност и издадената от нея заповед следва да бъде отменена, както и да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От събраните доказателства в настоящото производство безспорно се установи, че процесният обект е поставен без разрешение към момента на издаване на заповедта. Ето защо, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед на кмета на община Бургас като правилна и законосъобразна.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: