О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е                       І –

град Бургас 21 декември 2009 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд Бургас, в закрито заседание, проведено на двайсет и първи декември през две хилядна и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАС ВЪЛКОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Вълков административно дело № 716 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе следното предвид :

 

Производството пред Административен съд Бургас  е започнато по повод на жалба от М.С. *** против заповед № 466/ 16. 6. 2008 година на кмета на община Несебър за одобряване на частично изменение на ПУП – ПРЗ за разделянето на УПИ ІІ – 800 в кв. 95 „А” по плана на гр. Несебър.

Съставът на съда констатира, че вече се е произнасял по същество по повод на законосъобразността на оспорения индивидуален административен акт – заповед № 466/ 16. 6. 2008 година на кмета на община Несебър и това е станало по адм. д. № 1310/ 2008 година по описа на Административен съд Бургас. В тази връзка трябва да се отбележи, че по този начин у състава на съда има формирано убеждение по същността на спора и то е изразено в съдебното решение по адм. д. 1310/ 2008 год.

Предвид на това и с оглед на препращаща норма на чл. 144 от АПК във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и задължението по чл. 22, ал. 2 от ГПК съдията трябва да се отведе от разглеждане на делото

Водим от горното първи състав на Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И   :

 

ОТВЕЖДА съдия – докладчика Атанас Вълков разглеждане на административно дело № 716/ 2009 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението е не обжалваемо.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :