ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                              Дата 17 юни 2009 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 17 юни 2009 год., 

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 726  по описа за 2009  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба подадена от К.И. *** против Заповед № З – 1409/13.04.2009 год. на директора на ОД на МВР – Бургас, с която по отношение на лицето е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл.75, т.5 от ЗБДС.

         Едновременно с подадената жалбата е направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед по реда на чл.166, ал.2 от АПК, както и искане да бъде спряно настоящото производство до решаването на адм. дело № 729/2009 год. по описа на ВАС, за което жалбоподателят твърди, че се явява преюдициално спрямо настоящия спор.

         Съдът намира първото направено искане за недопустимо, а второто – за неоснователно, поради следните съображения:

Нормата чл. 166, ал. 1 от АПК регламентира общият принцип на суспензивния ефект на жалбата, чието подаване спира изпълнението на административния акт. В разглеждания случай обаче заповедта подлежи на незабавно изпълнение по силата на законовата разпоредба на чл. 79, ал. 4 от ЗБДС, която изрично дерогира суспензивният ефект на жалбата. Издадената по реда на чл.78 от ЗБДС процесна заповед попада в категорията на заповедите по чл.79, ал.1 от закона, по отношение на които е приложимо незабавното изпълнение, съгласно разпоредбата на чл.79, ал.4 от ЗБДС. В новелата не е предвидена възможност за съда да постанови спиране на изпълнението, ако са налице някои от основанията, визирани в чл. 166, ал. 2 от АПК и при липса на изрично предвидена от законодателя възможност съдът да постанови спиране на изпълнението, искането се явява процесуално недопустимо за разглеждане. Такава преценка би била допустима само когато е налице предварително изпълнение на акта, допуснато с разпореждане на административния орган или когато в специален закон е нормативно уредена възможността спирането да бъде разпоредено от съда.

Поради изложените съображения особеното искане следва да бъде оставено без разглеждане.

По отношение на искането за спиране на настоящото производство до приключване на адм. дело № 729/2009 год. по описа на ВАС, съдът намира искането за неоснователно, тъй като след извършена съдебна справка констатира, че посоченото дело на касационната инстанция е приключило и по него е постановено Решение № 7455/08.06.2009 год., поради което към настоящия момент не са налице твърдяните основания са спиране на настоящия процес. Искането следва да бъде оставено без уважение.

Предвид отстранените нередовности по подадената жалба и внасяне на дължимата държавна такса, следва да бъде насрочено съдебно заседание за разглеждането й.

Ръководен от горните мотиви, Бургаския административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на жалбоподателя К.И. *** за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед № З-1409/13.04.2009 год. на директор на ОД на МВР – Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя К.И. *** за спиране производството по настоящото дело до приключване на адм. дело № 729/2009 год. на ВАС.

НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.09.2009 год. от 14.00 часа.

Да се призоват страните.

 

Определението, в частта относно искането за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………..