О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 09.02.2009г.

 

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на девети февруари две хиляди и десета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 732 по описа за 2009г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от С.Х.Л. в качеството му на ЕТ” С. Л.- 93” с. Русокастро и Г.Т.Г. против заповед № РД- 09- 81/05.03.2009г. на Кмета на Община Камено. Със заповедта на осн. чл. 29 ал.4 от Закон за посевния и посадъчния материал е заповядано да се осигури пространствена изолация за производство на семена на кориандър и слънчоглед за 2009г. в землището на община Камено.

            С определение от 09.12.2009г. съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания. Това определение следва да се отмени, а жалбата да се остави без разглеждане поради отпаднал интерес от оспорване.

Правният интерес, като процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът е длъжен да следи служебно, е основан на прякото и непосредствено въздействие на оспорения административен акт в правната сфера на съответния субект - негов адресат.

            Заповедта е издадена на основание чл. 29 ал.4 от Закон за посевния и посадъчния материал и разпорежда осигуряване на пространствена изолация за засяване на кориандър и слънчоглед. От текста на чл. 29 ал.1 ЗППМ се налага извод, че този вид административни актове са с ограничен- законово фиксиран срок на действие. Последното обстоятелство е отразено и в оспорения акт, като е посочено че се издава във връзка със сключени договори за производство на семена от различни култури за стопанската 2009г.

Към момента на оспорване за жалбоподателите е бил налице правен интерес, тъй като същите е следвало да осигурят пространствена изолация, като се въздържат от засяване с определени култури на собствените си имоти.

С факта на оспорване и по силата на чл. 166 ал.1 АПК изпълнението на заповедта е спряно, т.е. правата и интересите на жалбоподателите по никакъв начин не са били накърнени. Не са налице и доказателства за допуснато по силата на чл. 60 АПК предварително изпълнение , нито за предприети мерки по реда на чл. 72 ЗППМ.

Към датата на провеждане на последното по делото съдебно заседание и до приключване на устните състезания- 9.12.2009г., срока на действие на оспорения акт е изтекъл- производството на семена на кориандър и слънчоглед за 2009г. е приключило, по който факт страните не спорят.

Последното обстоятелство представлява нов факт по см. на чл. 142 ал.2 АПК, който е от значение по отношение преценката за допустимост на производството.

Поради това се налага извода, че макар и да е бил налице правен интерес от оспорване, то той към момента на приключване на устните състезания на практика е отпаднал.

На обжалване подлежи само онзи административен акт, с който се засягат законно възникнали и съществуващи права и интереси. Отпаднал правен интерес или несъществуващи такъв, не подлежи на съдебна защита.

Изтичането на срока на действие на акта, без той да е породил целените правни последици, обуславя и извода за липса на съществуващи засегнати интереси.

            Ето защо и на осн. чл. 159 т.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Отменя определение    от 09.12.2009г., с което е даден ход на устните състезания.

Оставя без разглеждане жалбата, подадена от С.Х.Л. в качеството му на ЕТ” С. Л.- 93” с. Русокастро и Г.Т.Г. против заповед № РД- 09- 81/05.03.2009г. на Кмета на Община Камено.

Прекратява производството по адм. дело № 732/2009г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателите.

 

 

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………