ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 30.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тридесети ноември                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 745 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРИД” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.В. с приложено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ директор на дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Георгиев.

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА К.Щ.П. и Р.Й.Х..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице К.П., чиято самоличност снема както следва:

К.Щ.П. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам изцяло.

Адв.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт Д.: Относно теренът с площ от 3837 кв.м: По извършената в хода на ревизионното производство експертиза, както и Вашата експертиза сте достигнали приблизително еднаква стойност на имота, и в двата случая 20 евро/кв.м., като в експертизата, която сте изготвили редуцирате тази стойност.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В моето заключение съм достигнала до цената на дворното място, което касае имот пл. № 609, като имам предвид, че това дворно място е частично застроено с два склада, диференцирам застроеното дворно място с коефициент 0,75 от цената на кв.м. дворно място, аналог – средна цена на аналозите. Незастроеното дворно място коригирам с коефициент 0,75 от цената, представляваща средна цена на кв.м. на имот аналог. Застроеното дворно място коригирам с коефициент 0,55 от цената на кв.м. за обект аналог. Това е средна цена. В крайна сметка достигам до съответната стойност на застроено дворно място -  11 евро/кв.м. за незастроено дворно място и цена 15 евро/кв.м. за застроено.

         Юрисконсулт Д.: Едно от различията е непосредствената близост до производствени замърсители. Аналозите, които сте ползвали също се намират до източниците на замърсители, които сте посочили „Кроношпан” и бетонов център.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аналозите, които съм ползвала се намират в северна промишлена зона, не са далече от „Кроношпан” и бетоновия възел, но не граничат непосредствено, както е в случая с процесния имот. Процесният имот има граници с посочените производства.

Юрисконсулт Д.: В таблицата, в която сте посочили аналозите, на стр.7 от заключението, защо намалявате цената с тези такси, комисионни и др.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При проучването се констатира, че така посочените фирми посредници вземат при сделки за покупко-продажба съответните комисионни. Това са офертни цени. При самото проучване съм констатирала, че при сключване на сделки, от стойността получена чрез офертната цена се начислява комисионна. Т.е. пазарната цена е офертната цена намалена с 10% в моя случай.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение на вещото лице К.П.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдебно-техническата експертиза на вещото лице К.П., на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 240 лева от внесения депозит.

 

ПРИСТЪПИ към изслушване на съдебно-техническата експертиза, изготвена от вещото лице К.П., чиято самоличност снема както следва:

Р.Й.Х. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам изцяло, като при извършената рекапитулация за дължимия данък съм взела предвид стойностите по съдебно-техническата експертиза и съобразно стойностите на недвижимите имоти съм преизчислила финансовия резултат на дружеството и съм намерила размера на дължимия корпоративен данък.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Съдът като взе предвид изготвеното заключение на вещото лице Р.Х.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице Р.Х., на което следва да се изплати възнаграждение в размер на 60 лева от внесения депозит.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателствени средства 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Моля да се произнесете с решение, по смисъла на което дружество да бъде осъдено да внесе остатъка, който е в резултат на извършените съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, а именно за довнасяне на сума в размер на 9335,72 лева, съобразно заключението на вещото лице по икономическата експертиза.

Моля да ни присъдите разноските по делото съобразно уважената част от жалбата.

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Ще представя подробно писмено становище. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, а решението на директора на ОУИ Бургас и ревизионният акт да потвърдите като правилни и законосъобразни.

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: