РЕШЕНИЕ

 

№ 1851                                     дата 17 октомври 2013 год.                     град Бургас

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 26 септември 2013 год.,  в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                              2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 758 по описа за 2013 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Ж.Ж.П. *** против Решение № 24/11.02.2013год. постановено по НАХД № 507/2012год. на Районен съд - Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № 876/12.11.2012год. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча и на основание чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от с.з., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години и са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението.

Съдебното решение се обжалва като постановено в противоречие с материалния закон. Оспорва съставомерността на констатираното деяние. Излага доводи за допуснато съществено процесуално нарушение при издаване на НП в противоречие с чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Счита, че е налице пропуск в правната квалификация на констатираното деяние, тъй като освен визиране на чл.84, ал.2 от ЗЛОД, следва да е налице и посочване на точната хипотеза от чл.43, ал.2 и ал.3 от с.з., за да може да се конкретизира релевантното състояние "ловуване". Посочва, че обвинението е бланкетно и в НП липсва описание на фактическа обстановка, както и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него НП.

В съдебно заседание чрез пълномощник поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не се явява и представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

С обжалваното решение Районен съд гр.Карнобат е потвърдил наказателно постановление № 876/12.11.2012год. на Директора на Регионална Дирекция по горите – гр.Бургас, с което, на Ж.Ж.П. от с.Терзийско, за нарушение на чл.84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча и на основание чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от с.з., е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години и са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението. Съдът е намерил, че при съставяне на АУАН и при издаване на наказателното постановление от административно наказващият орган не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние, тъй като от събраните  по делото доказателства безспорно се установява, че на посочената дата и място жалбоподателя П. е ловувал, като се движи с извадено от калъф и сглобено оръжие, извън населено място, без позволително за лов в нарушение на чл.84, ал.1 от ЗЛОД. Наложеното административно наказание съдът е намерил за правилно определено и в установените от закона граници.

Решението е правилно.

При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение. Настоящият касационен състав изцяло споделя мотивите на районния съд, установяващи фактическата обстановка по делото и доколкото не се представят нови доказателства, не е налице необходимост от нейното възпроизвеждане.

В нормата на чл.84, ал.1, от ЗЛОД е предвидена административнонаказателна отговорност за лице, което ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, поради което и с оглед на установените по делото факти, настоящият съдебен състав приема, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора. Съгласно чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със: извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не. В този смисъл не е необходимо да е налице някоя от дейностите по ал.2 на чл.43, за да е налице ловуване, в какъвто смисъл са възраженията на касатора, тъй като с ал.3 на същата правна норма законът приравнява  на ловуване престоя или движението извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие независимо дали е заредено или не.

За да е осъществен състава на нарушение по чл.84, ал.1 от ЗЛОД, следва безспорно да са установени материалните предпоставки, регламентиращи дейността по ловуване в тяхната кумулативност. В настоящия случай не е налице спор между страните относно релевантния  факт дали оръжието на касатора е било сглобено, за да бъде налице лов по смисъла на чл.43, ал.3, т.1 от ЗЛОД, а и в тази насока депозираните свидетелски показания са безпротиворечиви.

Съгласно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН при издаване на НП административнонаказващият орган е задължен да посочи точно описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. Тези изисквания са изрично визирани с оглед изясняване на фактическата обстановка, установяване на правилната правна квалификация на деянието, както и с оглед пълната реализация на правото на защита на лицето посочено като нарушител. Видно от съдържанието на съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, в същите конкретно фактическо описание на нарушението се съдържа, като изложените в този смисъл възражения на касатора, не се споделят от касационната инстанция. Констатираното административно нарушение е подробно и изчерпателно описано от наказващия орган, като безспорно се установява, че на посочената дата и час, Ж.П. е ловувал на територията на ДГС-Сунгурларе, в землището на с.Терзийско, като се движи с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, описано с марка и модел, без писмено разрешително за лов. Така направено описанието на нарушението е достатъчно ясно и позволява на привлеченото към отговорност лице да разбере точните фактически данни на нарушението. 

С оглед на установените по делото факти, правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на ответника на соченото основание.

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението в обжалваната му част следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24/11.02.2013год. постановено по НАХД №507/2012год. на Районен съд - Карнобат.

 

Решението е окончателно.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                2.