ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 24.06                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ Административен състав

На двадесет и четвърти юни                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНРОВА

Административно дело номер 764 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката А.П.Х., редовно призована с известие за доставяне, не се явява и не изпраща представител.

Жалбоподателят А.П.Х., нередовно призован, не се явява.

За ответника по жалбата – Кмет на Община Созопол, нередовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Йорданов. Представя пълномощно.

 

АДВОКАТ ЙОРДАНОВ: От името на община Созопол заявявам да се считаме редовно призовани за днешно съдебно заседание.

 

За заинтересованата страна Е.Б., редовно призована, се  явява представител по пълномощие адвокат Маджарова, надлежно упълномощена. Представя пълномощно.

 

АДВОКАТ ЙОРДАНОВ: Предоставяме на съда по хода на делото.

 

АДВОКАТ МАДЖАРОВА: С оглед нередовното призоваване на жалбоподателя А.П.Х. считам, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден.

Заявявам, че заповедта към настоящия момент е изпълнена и искането за спиране на предварителното изпълнение е решено, с оглед представените от община Созопол доказателства.

 

С оглед нередовното призоваване на жалбоподателя А.П.Х., съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ от Териториално звено ГРАО при МРРБ данни за постоянния и настоящ адрес на А.П.Х., с последен известен адрес ***.

Съдът връчи копие от жалбата на А.П.Х., ведно с приложените към нея писмени доказателства, на процесуалния представител на заинтересованата страна Е.Б..

Съдът констатира, че по делото е постъпило писмо от община Созопол, придружено с протокол №1/2009г., констативен протокол 12/03.06.2009г. и  5 броя снимки, които следва да бъдат приложени по делото. Същите ще бъдат приети като доказателства в редовно заседание.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2009г. от 10.30 часа, за която дата и час редовно призованите страни да се считат за такива по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове жалбоподателя А.П.Х. на настоящия адрес, посочен в справката.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: