Р Е Ш Е Н И Е    1319

 

Град Бургас, 6.07.2016г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на девети юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав :

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Й.Б., в присъствието на прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 769 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на А.Л.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 40/07.03.2016г. на Районен съд – гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 28/2016г. по описа на АРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0237-000653/30.11.2015г. на началника на РУ-гр.Айтос към ОДМВР-гр.Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 800 лева и лишаване от право да управлява МПС за 7 месеца, и за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева.

Касаторът излага доводи, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на закона, тъй като потвърденото с него наказателно постановление е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – без да бъде взето предвид заключението по извършената химическа експертиза и в нарушение на чл.14 и чл. 20, ал.1 от Наредба № 30/2001г. за реда за установяване на употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата и искането от съда.

Ответникът по касация – началникът на РУ-гр.Айтос към ОДМВР-гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е  неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на А.Л.Н.  е съставен акт № 653 за установяване на административно нарушение сер. Г178105 от 19.11.2015г. от младши автоконтрольор в РУ-гр.Айтос за това, че на 19.11.2015г. в гр.Айтос, на ул.„Бяло море“ управлявал лек автомобил – мерцедес Е 270 ЦДИ с рег.№ ***, собственост на А.Х.Х., след употреба на алкохол в кръвта – 0,85 промила, констатирана с техническо средство алкотест дрегер и не представил на проверяващите контролен талон към СУ на МПС. Взета била кръвна проба за химичен анализ с талон № 0327268. Описаните деяния са квалифицирани като нарушения на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. Въз основа на съставения АУАН, административнонаказващият орган издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за установените нарушения наложил на А.Н. глоба в размер на 800 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, и глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да обусловят отменително решение. По същество е приел, че описаните в акта и наказателното постановление нарушения се установяват по безспорен начин от събраните по делото доказателства, същите са правилно квалифицирани от административнонаказващия орган и за извършването им законосъобразно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя на сочените в наказателното постановление правни основания. Районния съд е обосновал извод, че установените нарушения не представляват маловажен случай и размерът на наложените наказания е определен в съответствие с тежестта на извършените от него нарушения.

Решението е правилно.

Установената от районния съд фактическа обстановка се  подкрепя от събрания по делото доказателствен материал, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. Безспорно се установява, че  Н. е установен да управлява МПС на посочените в наказателното постановление дата и място след употреба на алкохол, чиято концентрация в кръвта е била 0.85 промила, съгласно показанията на техническото средство – дрегер. Извършеното лабораторно изследване на взетата проба кръв от водача, потвърждава констатацията в АУАН и в НП, че той е управлявал автомобила под въздействие на алкохол. В протокола, съдържащ резултатите от химическата експертиза, е отразена дори по-висока стойност концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила с медицинското изследване в сравнение с тези, констатирани с дрегера, а именно 0.99 промила. Установява се от съдържанието на този документ, че пробата кръв, взета от Н., е занесена в специализираната химическа лаборатория към БНТЛ при ОД на МВР – гр.Бургас на 19.11.2015г., т.е. на същата дата, на която е взета във ФСМП – Айтос, както и че опаковката ú отговаря на изискванията на Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства. Следователно, резултатите от изследването ú са годни да обосноват извод, че Н. е нарушил забраната, установена в чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП. С оглед изложеното, неоснователно е възражението на касатора, за нарушаване на изискването на чл.14 от цитираната наредба. Твърдението му, че резултатите от експертното заключение не са взети предвид от административнонаказващия орган също не се подкрепя от събраните по делото доказателства. Размерът на наложената глоба на Н. е над средния, предвиден в санкционната разпоредба на чл.174, ал.1 от ЗДвП, съобразен с наличните данни за отегчаващите вината му обстоятелства, сред които и установената висока концентрация на алкохол в кръвта му.

По отношение на второто нарушение, за което е наказан Н., а именно не е изпълнил задължението си по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП да носи контролния талон от свидетелството за управление, фактът на извършването му е доказан от свидетелските показания и не се оспорва от нарушителя. За извършването му спрямо Н. е приложена правилната санкционна разпоредба на чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП.

В случая не е нарушено по никакъв начин правото на защита на касатора и правилно районният съд е приел, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното наказателно постановление, като при реализиране на административнонаказателната му отговорност не са допуснати съществени процесуални нарушения.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Оспореното решение на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

                                                                                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 7.03.2016г. на Районен съд – гр.Айтос, постановено по н.а.х.д. № 28 по описа за 2016г. на АРС.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

                                 

  2./