ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011, 19.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На деветнадесети януари                           две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 835 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хидро Тех Строй” ООД – Сливен, редовно уведомен, се явява адвокат П., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция ОУИ – Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че с определение от 07.07.2009 година е открито производство по реда на чл. 193 ГПК за оспорване на договор № 1 от 01.05.2007 година за извършване на СМР, протоколи №№ 1, 2 и 3 за установяване на извършването и заплащането на натурални видове СМР –обр. 19. Видно от направеното преди постановяване на този акт искане за оспорване се касае до оспорване на съдържанието на документите, а не на тяхната истинност – страните не спорят относно подписите, които са положени върху тези частни документи и тяхната принадлежност. Касае се за частни документи, за които е недопустимо оспорване истинност на съдържание, тъй като същите носят информация за волеизявленията на страните, които са ги подписали. Поради това е недопустимо да бъде извършвана проверка на волеизявление, материализирано от страна, под което същата е положила подписа си, с което е удостоверила факта, че е направила това волеизявление. В този смисъл определението на съда от 07.07.2009 година е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Верността на съдържанието и дали тези факти и обстоятелства, материализирани в частния документ, са се осъществили или не, подлежат на доказване с други доказателствени средства, а не по реда на оспорването.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 07.07.2009 година, с което се открива производство по реда на чл. 193 ГПК за оспорване на договор № 1 от 01.05.2007 година за извършване на СМР и протоколи №№ 1, 2 и 3 за установяване на извършването и заплащането на натурални видове СМР –обр. 19.

 

С молба от 20.10.2010 година процесуалният представител на жалбоподателя е представил писмени документи по делото и моли да бъдат приети като доказателства, а именно: Договор № 382/19.12.2006 година, заверени преписи от 3 броя фактури – № 15/23.07.2007 година, № 17/18.10.2007 година и № 13/29.06.2007 година и заверен препис от разрешение за ползване № ДК-07-05-/08.02.2010 година.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането същите да бъдат приети и приложени като доказателства по делото. Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Моля да приемете представените от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с писмена молба документи и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени доказателства от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Договор № 382/19.12.2006 година, заверени преписи от 3 броя фактури - № 15/23.07.2007 година, № 17/18.10.2007 година и № 13/29.06.2007 година и заверен препис от разрешение за ползване № ДК-07-05-/08.02.2010 година.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания ревизионен акт в частта, която бе потвърдена от Директора на дирекция ОУИ – Бургас, по съображенията, подробно изложени в жалбата, както и събраните в хода на административното и съдебното производства доказателства. Ще представя писмени бележки, но искам да обърна внимание на обстоятелството, че във връзка със спора относно наличието на кадрова обезпеченост на доставчика „Лес Трейд” ЕООД, която се оспорва от ответника. Моля да се вземе под внимание отчета на заетите лица,  неразделна част от годишната данъчна декларация, приложена към делото, където на стр. 300 от делото доставчикът е посочил заети лица – 11 човека. Освен това, моля да се вземе под внимание и това, че съгласно приложения ревизионен доклад и ревизионен акт на доставчика, самият орган по приходите, при извършената ревизия на същия е установил, че във връзка с извършените от него доставки няма основание да бъде извършена корекция  на начисления данък, тъй като тук се касае за доставки след 01.01.2007 година и то доставки, свързани с услуги. Ако имаше основание, че липсва такава доставка, то органът би следвало при извършената ревизия да ги оспори, което не е налице, т.е. със сила на присъдено нещо самият орган е приел, че доставките са реални. Тези констатации са на л.239 и на л.275 от делото, което е в ревизионния акт. И не на последно място, съгласно годишната данъчна декларация за 2007 година на този доставчик същият е на печалба, а за конкретния период на доставките – м.май 2007 година нямаме корекции дори и в данъчния кредит, който той е ползвал.

Моля да ми се присъдят направените разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам, че жалбата е неоснователна и недоказана и обжалваният ревизионен акт в неотменената си част следва да бъде потвърден като законосъобразен. Моля уважаемият съд да има предвид мотивите, изложение в решенето на Директора на дирекция ОУИ - Бургас при постановяването на съдебното решение, както и от събраните в хода на съдебното производство доказателства считам, че не се установява доставчикът „Лес Трейд” ЕООД да е извършил доставките, по които е отказано право на данъчен кредит, както и по отношение на които не са признати разходи по ЗКПО и е преобразуван финансовия резултата за 2007 година. По отношение издадения ревизионен акт на доставчика, такъв е налице за м. май 2007 година, но не и за м.юли 2007 година, за който период също има издадени фактури, което е установено чрез извършената експертиза, която бе изслушана в предходно съдебно заседание.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 934 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Събрани са достатъчно доказателства, които опровергават твърденията на данъчните органи. В този смисъл следва да се отбележи, че видно от заключението на вещото лице извършените доставки от „Лес Трейд” ЕООД са използвани за други облагаеми доставки. Спазени са изискванията на чл. 70 и чл. 86 от ЗДДС. Данъчният кредит е правилно приспаднат, още повече по един безспорен начин е опровергано твърдението на данъчния орган по отношение на „Лес Трейд” ЕООД, че се касае за фирма фантом. Видно от събраните доказателства този доставчик разполага с ДМА, с трудови ресурси за извършването на СМР. Видно и от заключението на вещото лице в ревизионния акт, издаден по отношение на доставчика на жалбоподателя, няма доказателства за нереалност на доставките по отношение на жалбоподателя.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: