ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 12.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На дванадесети октомври                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Станимир Христов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 837 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.И.С., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. К., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР гр.Стара Загора, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Христов.

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ М.Р.М., редовно призован.      

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Адв.К.: Поддържам исковата молба. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Моля да допуснете до разпит явилия се свидетел. След неговия разпит ще взема отношение по депозираните показания и евентуално ангажиране на други доказателства.

          Юрисконсулт М.: Считам исковата молба за неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

          ПРОКУРОРЪТ: Считам исковата молба подадена от лице с надлежна процесуална легитимация и намирам същата за процесуално допустима. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и изпратените в последствие писмени доказателства от ответната страна, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на стр.15 от делото.

ДОПУСКА до разпит явилия се в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

М.Р.М. - 35г., български гражданин, семеен, неосъждан, служител в ОД на МВР гр.Стара Загора, предупреден за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Свид.М.: В ОД на МВР работя като младши разузнавач в сектор „Криминална полиция” при РПУ гр.Стара Загора. На 20.12.2007г. със заповед за задържане задържахме ищеца.

На тази дата дойдох на работа около 10.00 часа. Бях информиран, че колеги са отвели в РПУ-то три лица от гр.Бургас. Установих контакт с лицето П.С. – ищецът. Пояснявам, че към момента лицето не беше задържано, а се намираше във фоайето на управлението. Час по-късно се извърши проверка на МПС-то, с което тези лица бяха в гр.Стара Загора и се откриха три броя гаечни ключове и една закривена отверка, което ни даде основание да приемем, че това са предмети са отстраняване на секретни патрони. В 12.00 часа издадох заповед за задържане след като се консултирах с началник групата.

Преди да издам заповедта за задържане лицето беше във фоайето без поставени белезници и се разхождаше насам-натам. В 12.00 часа на обяд го задържахме със заповед. В периода на задържането той беше в помещенията, стандартни, находящи се на втория етаж на РПУ, където се настаняват всички задържани. Беше му дадена възможност да се свърже с адвокат и на другия ден той беше посетен от Н.М. - адвокат. Лицето П.С. беше в добро здравословно и физическо състояние. Нямаше никакви оплаквания. Заповедта за задържане му я връчих в 12.00 часа. Той отказа да получи копие от заповедта и да я разпише, но беше уведомен в 12.00 часа, че е задържан. Нямаше притеснения за какво го задържаме. Мина доста време и не се сещам нещо по-специално за случая.

След като намерихме в МПС-то инструменти и тъй като по това време имаше бум на такива престъпления, тези инструменти ни дадоха основание, че има данни тези  лица да извършват такива престъпления и затова  сме ги задържали.

На задържания му беше осигурена възможност да се свърже с адвокат и да уведоми свои близки. Дадохме да попълни декларация по закона на МВР и му обясних, че има право на  адвокатска защита. Самият П. тогава не искаше и не се свърза с адвокат. Вероятно някой от другите две лица е търсил адв.Н.М., който дойде на другия ден и поиска да ги представлява.

Помещенията за временно задържане в Стара Загора са три. Той беше в едно помещение с размери около 2/3 метра приблизително, не се сещам дали е бил сам.  В помещението има скамейки, има прозорци. За храната на задържаните лица отговаря домакинът на РПУ. Домакинът се уведомява. Аз уведомявам дежурния, а той уведомява домакина. За периода на задържането би трябвало да бъде осигурена храна на задържаните лица.

Кога точно е отведено в РПУ това лице не си спомням, но идвайки в 10.00 часа на работа той беше във фоайето. В момента на идването в РПУ-то той не е бил с ограничени права, поради което заповедта е издадена в по-късен час - 12.00 часа. Мисля, че нямаше пречка това лице, ако искаше да си тръгне преди това.

Адв.К.: Осигурихте ли право на задържания да уведоми свои близки?

Свид.М.: Освен предоставянето на право на защитник на задържания, бе предложена декларация, в която да декларира дали има желание да се уведомят негови близки, но той отказа.

 ПРОКУРОРЪТ: Извършихте ли справка дали това лице е било осъждано или не и дали има криминални прояви?

Адв.К.: Противопоставям се на този въпрос. Дали това лице има криминални прояви или не, изобщо не е предмет на спора.

Съдът УКАЗВА на свидетеля, че не е длъжен да отговаря на въпроса.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

Адв.К.: След като лицето е отказал да подпише декларацията, не Ви ли усъмни нещо и нищо ли не направихте?

Свид.М.: Това си е негово право – да откаже да подпише.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да изискате справка от ОД на МВР гр.Бургас и гр.Стара Загора относно криминалните регистрации на ищеца, т.е. срещу същия има ли регистрация за криминални прояви, а също така, моля да се изиска официално свидетелство за съдимост на същия, от което да е видно дали спрямо него има наложени и влезли в сила присъди.

С представената искова молба се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неправомерно задържане. От тези писмени доказателства, които моля да бъдат събрани, искам да установя дали лицето е регистрирано за криминални прояви, което ще обоснове обстоятелството дали лицето и друг път е било задържано за криминални прояви. А от свидетелството за съдимост ще стане ясно дали лицето е било осъждано за престъпления от общ характер, в т.ч. „лишаване от свобода” ефективно. Това ще обоснове становището дали лицето е било задържано и е изтърпявало присъди, с което има отношение към претендираните от него неимуществени вреди.

Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете свидетелство за съдимост на лицето.

Адв.К.: Считам, че е недопустимо да се събират такива доказателства дали едно лице е осъждано и регистрирано. Заповедта за задържане е отменена, но никъде в официалната справка не е регистрирано, че тази заповед е обявена за незаконосъобразна. Дали едно лице е осъждано не означава, че няма право да претендира обезщетение. По тази логика само лицата, които са света вода ненапита, а такива  няма, могат да искат обезщетение.

Моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като посети помещението, в което е бил задържан ищецът да даде отговор дали същото отговаря на изискванията по заповед № 51/2006г. на министъра на МВР. Моля административният орган и ответника да уточни и посочи точно в кое от трите помещения е пребивавал и е бил задържан ищеца, за да се извърши експертизата.

Моля отново да изискате цялото административно дело № 74/2008г. на Административен съд гр.Стара Загора и на основание чл.192 от ГПК да задължите ответната дирекция да представи изискуемата документация по Наредба № 2451, а именно по чл.43 за осигурената срещу подпис храна, за уведомяването на адвокат по реда на чл.18, за срещата на задържаното лице с така явилия се адв.М. по реда на чл.18 от тази инструкция.

Моля да ми се даде възможност да доведа свидетел, с което ще установя абсолютното несъответствие от депозираните от свид.М. показания, тъй като там са били трима души и те са били заедно през тези 36 часа в РПУ-то в едно помещение. Осигурена ли е била храна, осигурена ли е била възможност да се срещнат с адвокат, какво е било състоянието на помещението за задържане, с оглед предвидените в Наредба № 2451/2006г. изисквания.

Юрисконсулт М.: Инструкцията говори за осигуряване на защитник, медицински преглед и връзка с близки. Абсолютно се противопоставям на това искане, защото ищецът е отказал, както пише в декларацията.

 

Съдът по доказателствените искания направени в днешно съдебно заседание намира за необходимо да отбележи следното:

Доказателственото искане на адв.К. свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да установи състоянието на помещението в което е било извършено задържането на неговия доверител намира същото за неотносимо към  предмета на настоящия спор, изхождайки от фактическите основания на исковата претенция, поради което същото следва да бъде оставено без уважение.

По отношение на доказателственото искане за прилагане в цялост на административно дело № 74/2008г. по описа на Административен съд гр.Стара Загора намира това доказателствено искане също за неоснователно, тъй като от една страна адв.К. не посочва  конкретните доказателства, които иска да бъдат събрани посредством изискването на това дело, още повече, че доказателствата по него биха били относими към съдебния контрол за законосъобразност на издадената по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР заповед за задържане, която към настоящия момент е вече отменена. От друга страна съдът намира за необходимо да посочи, че така както е формулирано това искане, същото не отговаря на условията за изискване на едно съдебно дело в неговата цялост съгласно разпоредбата на чл.97, ал.2 от ПАРОАВАС.

По отношение направеното доказателствено искане от адв.К. за представяне на пълната административна документация, изготвена във  връзка със задържането на неговия доверител, намира  това искане също за неоснователно, тъй като съдът вече е задължил административният орган да изпрати изготвената преписка. Такава е постъпила по делото, а видно от изявлението на юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание друга документация по повод извършеното задържане не е изготвена и такава не може да бъде допълнително представена.

По отношение доказателственото искане направено от представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас съдът намира същото за неоснователно като неотносимо към предмета на спора, поради което следва да бъде оставено без уважение.

По отношение на направеното доказателствено искане за събиране на гласни доказателствени средства и доколкото същите биха били относими към твърденията на ищеца, намира същото това искане за основателно, следва да бъде уважено и за неговото събиране делото следва да бъде отложено.

С оглед на горните мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената в днешно съдебно заседание справка за съдимост на П.И.С..

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на адв.К. за събиране на допълнителни писмени доказателства, за назначаване на съдебно-техническа експертиза, както и за изискане в цялост на административно дело № 74/2008г. на Административен съд гр.Стара Загора, както и доказателственото искане на прокурора от Окръжна прокуратура гр.Бургас за събиране на допълнителни писмени доказателства.

ДАВА възможност на ищеца за следващото съдебно заседание да ангажира допълнителни гласни доказателствени средства, като при режим на довеждане води до разпит един свидетел, който да установи направените от него твърдения в исковата молба.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2009г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: