ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На двадесет и осми октомври                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Станимир Христов

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 881 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВИХАУС” ООД, редовно уведомен, се явява адв.Х., която представя пълномощно.

За Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., който представя пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..*** се явява прокурор Христов, който на основание чл.159, ал.1 от ДОПК прави искане за конституирането му като страна в производството.

По така направеното искане, на основание чл.159, ал.1 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в административното производство прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Х.: Поддържам жалбата. Не възразявам да се изслуша вещото лице.

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

         ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация в законоустановения срок, поради което намирам същата процесуално допустима. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

          

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността както следва:

П.Н.Н. - българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Х.:  След като се запознах със заключението, констатирах, че или задачата не е схваната или ние не сме били достатъчно обстоятелствени. Искахме да се направи сравнение между сумите в нотариалните актове и пазарните цени, дадени от оценителите експерти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заключението е изготвено съобразно поставената задача.

Адв.Х.: Да се приеме заключението, но имам допълнителни въпроси към вещото лице. Считам, че същото не е отговорило каква е разликата между стойността на имотите в нотариалните актове и стойността определена в ревизионното производство от оценителите. Да се съпоставят цените в нотариалните актове с цените дадени от оценителите и по тази причина да се постави допълнителна задача на вещото лице да установи каква е разликата между стойността в нотариалните актове и пазарната цена дадена в ревизионното производство.

         В тази връзка моля да допуснете допълнителна задача към вещото лице: Моля вещото лице да определи справедливата пазарна цена на имотите, предмет на продажба за съответните периоди в зависимост от местоположението и техническата им характеристика. Да се извърши проверка в Службата по вписванията и Агенцията за недвижими имоти, като използва методите посочени от закона и Наредбата. Моля вещото лице да вземе предвид  и степента на завършеност на обектите, когато те са продавани. Някои от тях са в груб строеж, други на етап 63% завършеност. Да се отчете цена за всеки един в степента му на завършеност. Вещото лице да изчисли дължимия данък съобразно определената от него цена.

Към ревизионната преписка са приложени два допълнителни анекса, декларации и разписки за върнати суми, тъй като страните са се отказали от извършване на някои СМР. Моля вещото лице да отчете приложените към преписката анекси, разписки и декларации, съгласно които приобретателите на имоти са се отказали от извършване на допълнителни СМР с твърдението, че ще ги извършат сами. Това са Х.К.Д. и С.И.Я.

         Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице. Нямам възражение да се постави допълнителна задача на вещото лице.

Относно проверката в Агенцията по вписванията, видно от повечето нотариални актове в преписката, имотите са продавани на данъчна оценка. Изводът на вещото лице в настоящото производство, че посочената цена в нотариалните актове почти винаги е недействителна. От Агенцията за недвижими имоти е по-трудно да се събере информация, но данните от тях ще бъдат по-близки до действителните, тъй като агенциите събират своите комисионни върху действителни продажни цени, а не по тези, записани в нотариалните актове.

         В преписка има нотариални актове, от които е видно, че едни и  същи апартаменти са продадени веднъж на реална цена, в други случаи цената е 4 пъти по-ниска. Става въпрос за апартаменти в една и съща кооперация и по един и същ нотариален акт.

Считам, че посочените две лица, които имат анекси към договорите нямат връзка с определянето на пазарната цена на съответния имот, тъй като същият е продаден в едно състояние и фактът, че има върнати или не суми е без значение за определяне на пазарната цена.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете заключението на вещото лице. Не се противопоставям на искането за допускане на допълнителна експертиза с въпроси и уточненията към тях направени в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, от които 200 лева да се изплатят от внесения депозит, а разликата от 100 лева да се внесе в 3-дневен срок считано от днес от жалбоподателя.

ДОПУСКА извършване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса формулиран от адв.Х. в днешно съдебно заседание, както и след като се определи справедливата пазарна цена да се даде вариант с приспадането на върнатите от приобретателите суми и да се направи рекапитулация на акта въз основа на това.

Експертизата да се извърши от вещото лице П.Н. при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 3-дневен срок считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.01.2010г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: