ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,13.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На тринадесети април                                                  две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 906 по описа за 2009 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.И.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат Т., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника по жалбата – началника на РДНСК – югоизточен район, сектор Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С. - надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна К.З.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Т., с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна Х.Г.Г., редовно призована, не се явява.

         Явяват се вещите лица З.А., М.Г. и С.Б..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

        

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила тройна съдебно-техническа експертиза на 01.04.2010г. - в законовия седемдневен срок, поради което пристъпва към разпит на вещите лица, като снема самоличността им, както следва:

З.Ч.А., 68г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

М.Р.Г., 62г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

С. Ганчева Б., 59г., неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитани казаха:

От името на вещите лица говори З.А. – Представили сме експертно заключение, което поддържаме.

Искаме да уточним поправката на стр.5, отговор 2, т.а/ РЗП да се счита 198.66 м.кв., вместо 187,66 кв.м. Грешката е при събирането (сборна грешка).

АДВОКАТ Т. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ С. Така както е разположена или на предвидения строеж в поземления имот, какво по своето естество представлява сградата – свободностоящо или свързано, както и евентуално разстояние от съседни и имоти.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Това е самостоятелна сграда, долепена до съществуващата. По отношение на съществуващата сграда в парцела, новата сграда е самостоятелна, долепена, до съществуващата. Не е свързана спрямо сградата в този парцел.

Спрямо сградата в съседния УПИ V-882, новата сграда представлява свързано застрояване, защото покрива калкана на съществуващата в това УПИ сграда.

А спрямо сградата в УПИ VІІ-880, е свободно застроено.

ВЪПРОС на СЪДА – Спрямо съществуващата сграда спазени ли са отстоянията.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – В Наредба №7 и приложенията няма такова посочено. Няма от къде да направим сравнение. Има двоен зид, с фуга.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г. – Както биха били двете сгради на калкан, но съществуващата не е на калкан, а е долепена до съществуващата сграда.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Нямам повече въпроси. 

АДВОКАТ Т. – Нямам въпроси към вещите лица.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещите лица. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит, като за всяко вещо лице поотделно размера на възнаграждението е по 250 лв., а общото възнаграждение за трите вещи лица е 750 лв. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Т. – Представям удостоверение № 94-3-126(1)/12.01.2010г., което касае предмет на изследване в част изискванията по чл.27, ал.3 от ЗУТ, както и дали са налице фуги между другите сгради.  Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С. Възразявам срещу така представеното доказателство. Същото не следва да бъде прието като такова по делото. Това е становище на гл. архитект. ЗУТ е вменил задължение, това е един вид преразказване на строителното разрешение, само че с по-късна дата. Фактите и обстоятелствата, които удостоверява или съобщава са от лице, което по оспорването на разрешението за строеж и инвестиционните проекти не е страна по делото, не е като заинтересована страна. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Т. – Считам, че представеното доказателство от процесуалния представител на жалбоподателя не следва да се приема. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ Т. – Следва да се подчертае, че в Община Созопол се съдържат фактически констатации, който главният архитект, като длъжностно лице би следвало да направи. В този случай считам, че представеното писмо на гл.архитект е годно доказателство.

Съдът намира, че представеното писмо с рег.индекс 94-3-126(1)/12,01,2010г. изходящо от гл. архитект на Община Созопол не представлява допустимо доказателствено средство по смисъла на АПК и субсидарно приложимият ГПК. В писмото са изложени съображения на гл.архитект относно процесния строеж и спазване на изискванията, нормативно установени в ЗУТ и подзаконови нормативни актове по прилагането му, касаещи извършването на процесния строеж. Това становище не представлява писмено доказателство, макар да е изложено в писмен вид. Тези данни по реда на процесуалните разпоредби на АПК могат да се събират в съдебния процес само чрез назначаване на експертиза, която има за цел да подпомогне съда при установяване на факти, за които се изискват специални знания, различни от правните. В представеното становище, гл. архитект именно като специалист в областта на архитектурата изразява становище, касаещо процесния процес и то не може да бъде приложено като доказателство по изложените по-горе съображения, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане искането на процесуалния представител на жалбоподателя за приемане като доказателство на писмо с рег.индекс 94-3-126(1)/12,01,2010г. изходящо от гл. архитект на Община Созопол  

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устни състезания.

 

АДВОКАТ Т. – От името на доверителят ми, Ви моля да уважите изцяло жалбата, като отмените заповедта на началника на РДНСК като незаконосъобразна и моля да бъде потвърдено издаденото разрешение за строеж и инвестиционните документи. По делото се установи, че няма нормативни изисквания по закона за избягване наличието на функционалното свързване и по отношение на техните отделни части. Това е един от доводите изложени в заповедта. А другия е, че е прието, че е налице пристройка към сградата, и има нарушение на чл.183, ал.2 от ЗУТ. Съгласно заключението на вещите лица, това не е така и от експертизата се установи, че процесната сграда е самостоятелна, макар и долепена, поради наличие на конструктивна свързаност. На следващо мястото е и основанието за прилагане на чл.27, ал.3 от ЗУТ, тъй като процесния парцел е ъглов, а за ъглов парцел плътността и интензивността на застрояване не се ограничават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии. В този смисъл и в тази си част заповедта е неправилна. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Също така моля да ни бъдат присъдени направените разходи.

ЮРИСКОНСУЛТ С. – Моля да потвърдите издадената заповед на началника на  РДНСК Бургас, с която са отменени инвестиционните проекти и разрешението за строеж по съображения, подробно изложени в мотивите на самата заповед. По делото безспорно се установи, както от писмените доказателства по делото, така и от заключението на вещите лица, че откъм съществуващата сграда, от същия УПИ касаещ процесния строеж както се твърди, че е сградата е долепена. Също така по делото не са представени подписани съгласия  от съсобствениците на имота за затваряне на прозорци, за така наречено довеждане състоянието на фасадата на съществуващата сграда да служи за един вид свързано застрояване, без такова да е предвидено. Освен тези съображения, моля да ми дадете срок за  представяне на писмени бележки .

АДВОКАТ Т. – Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите заповедта на началника на РДНСК гр.Бургас. С процесната  заповед се отменя разрешението за строеж, с което се предвижда изграждане и промяна на фасадата. Фасадата е обща част и за промяната й като такава следва да се вземе съгласие на всички съсобственици. По делото се установи, че има такова само от собствениците на 1 и 2 етаж. Съгласие от доверителят ми не е дадено, а той безспорно е собственик на 3 етаж. Моля  да ми дадете срок за представяне на  писмени бележки.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателят да представи писмено становище в  четиринадесетдневен срок от днес .

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника по жалбата и на процесуалния представител на заинтересованото лице, като срока за тях е шестнадесет дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще се произнесе със съдебния си акт в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: