Р Е Ш Е Н И Е

 

 град Бургас, № 2307/21.12.2012г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори ноември, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                                                                    ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 909/2012г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

            Касаторът М.З.М.,*** е оспорил решение № 725/2012г. по АНД №899/2012г. на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление № НП-674/20.01.2012г. издадено от зам.кмета на Община Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.3, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, на основание чл. 35 от същата наредба, е наложено наказание глоба в размер на 500лв., като съдът в частта относно размера на наказанието е изменил наказателното постановление, като е намалил глобата на 113 лв. Касаторът иска решението на районния съд да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът се явява лично, поддържа жалбата, представя постановление за прекратяване на наказателно производство от 17.10.2012г. издадено от Прокурор при районна прокуратура Бургас, с което е прекратено наказателно производство по ДП№01-3/2012 по описа на І-во РУП Бургас, пр.пр.вх.№ 747/20212, ДП238/2012 на РП Бургас. Пледира за отмяна на решението на районния съд и за отмяна на наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба, не изпраща представител и не изразява становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е основателна, а обжалваното решението на районния съд е неправилно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е частично основателна.

Обжалваното решение е правилно, що се касае до частта му, в която е прието, че нарушението е извършено и неправилно, в частта, относно определеният размер на сакцият. 

Касаторът е наказан за това, че на 02.01.2012г. в 15.40ч. в гр. Бургас пл. Тройката, пред магазин „Трия”, преместваем обект „Рубаят” носи хладно оръжие на обществени места, представляващо сгъваем нож, с което е нарушил разпоредбата на чл.3, т.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Съгласно посочената като нарушена разпоредба, се забранява носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни или спортни нужди или за военни цели. В конкретния случай, без съмнение от събраните по делото доказателства, а и от твърденията на касатора, описани в жалбата и в изявленията му в съдебно заседание пред настоящата инстанция, се установява, че той действително е носил сгъваем нож, който представлява хладно оръжие, с което е пребивавал на описаното в наказателното постановление обществено място. В случая няма основания да се счита, че носенето на това хладно оръжие има отношение към каквито и да е спортни и културни нужди или е за военни цели, поради което според настоящия състав, касаторът правилно е бил санкциониран, защото от събраните доказателства е установено, че е осъществил състава на нарушението. Следва за яснота да се отбележи, че за осъществяване на този състав на нарушението от обективна страна е достатъчно субекта на нарушението да носи хладно оръжие на обществено място. В Наредбата няма легална дефиниция на понятието „хладно оръжие” и на понятието „обществено място”, поради което за меродавни следва да се приемат общоприетите значения на тези понятия. По тази причина сгъваемия нож има всички характеристики на хладно оръжие, а площад „Тройката” пред магазин „Трия” в гр. Бургас, като място, където минават много хора и на което се събират много хора, без съмнение е обществено такова. За да е осъществен състава на това нарушение не е нужно хладното оръжие да е използвано, притежателят му да е проявявал агресивност и др. Разпоредбата на чл.3, т.1 от Наредбата има две изпълнителни деяния – носене и ползване. В случая касаторът е обвинен за това че е носил хладно оръжие, а не за това, че го е ползвал. Настоящият състав напълно споделя извода на районния съд, че наложеното наказание е прекомерно, но определения от наказващия орган размер не е обоснован по никакъв начин от събраните доказателства. Настоящият състав счита обаче, че и по-малкия размер на наказанието, наложен от районния съд също се явява несправедливо висок спрямо извършеното деяние, като не е взето предвид обстоятелството, че наказаното лице само е посочило на проверяващите факта, че носи сгъваем нож и по този начин е установено самото нарушение. Нарушението е установено за първи път. В поведението на субекта на нарушение не са установени прояви при осъществяване на деянието, които да могат да обосноват по-висок размер на наказанието от минималния възможен.

По тези съображения настоящия състав счита, че наказателното постановление, в частта за размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи наказание в размер на 10 лв.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 725/2012г. по АНД №899/2012г. на Районен съд Бургас, в частта, относно размера на наложената глоба определена с наказателно постановление № НП-674/20.01.2012г. издадено от зам.кмета на Община Бургас и вместо него постановява:

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление № НП-674/20.01.2012г. издадено от зам.кмета на Община Бургас, в частта, в която на М.З.М.,*** е определена глоба в размер на 500лв., като определя глоба в размер на 10 лева.

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 725/2012г. по АНД №899/2012г. на Районен съд Бургас в останалата част.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: