ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2011, 09.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети февруари                                   две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 933 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Г.П.Г., В.С.Г., Т.К.Г., К.К.Г., С.К.К., Г.К.К., редовно уведомени, се явява адвокат Т., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Р., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.В., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Б. и адвокат С., редовно упълномощени.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.К.Д., редовно уведомен,  се явява лично и с адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.П.Х., редовно уведомена, се явява адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Г. редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. М.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото по назначената съдебно-техническа експертиза, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

 

М.Р.Г. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Б.: Понеже обектът попада частично в имот планоснимачен №19 по кадастралния план на ж. к. „Славейков”, каква част попада в имот планоснимачен № 19?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Г.: Не съм имала такава задача. Не съм изчислявала, още повече, че за ж. к. „Славейков” има цифров модел и там не се работи с графични изчисления. Не ми е поставена и такава задача. Констатирала съм го в най-общ план.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. Г..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

АДВОКАТ Б.: Представям жалба от заинтересованата страна Д.И.В. против Решение № 40-17/21.10.2010 година на Общински съвет – Бургас за актуализация и изменение на ПУП-ПРЗ на ж. к. „Славейков”, гр. Бургас. Жалбата е подадена в Община Бургас с вх. № 94-Д-70/25.01.2011 година. В тази връзка моля да спрете производство по настоящото дело до приключване на производството по оспорване на посоченото решение на Общински съвет – Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Оспорвам искането, тъй като е ирелевантно за спора дали има или не производство по невлязъл в сила ПУП-ПРЗ. Става въпрос за сгради, които са индетифицирани и по сега действащия ПУП.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането на адвокат Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Предоставям на съда.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че искането за спиране на настоящото производство е неоснователно, тъй като не е налице въпрос, преюдициален по отношение на настоящия спор. Законосъобразността на административните актове се преценя към датата на издаването им, поради това законосъобразността на един последващ административен акт не може да е обуславящ за законосъобразността на предходен такъв, дори и между двата акта да съществува връзка.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдът намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат Б. за спиране на производство по административно дело № 933/2009 година по опис на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да се уважи жалбата на моите доверители по съображения, които изчерпателно съм изложила в същата, като ни се присъдят разноските по делото. Моля за предоставяне на срок  за представяне на писмени бележки.

 

АДВОКАТ С.: Жалбата срещу мълчаливия отказ на Кмета на Община Бургас е неоснователна. Това се установява с всички доказателства, събрани в настоящия процес.

Моля да ми бъдат присъдени разноските като адвокат на Д.И.В., в размер на 200 лева.

 

АДВОКАТ Б.: Моля да отхвърлите жалбата на първо място като недопустима. Ако прецените, че е допустима – да я отхвърлите като неоснователна. Изложили сме съображения за това в жалбата.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ми присъдите разноските за представляване на Г.К.Д. и Т.П.Х. по 200 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата на първо място като недопустима, като поддържам това искане. По делото се събраха достатъчно доказателства, от които е видно, че имотът на жалбоподателите попада в урбанизирана територия и жалбата е недопустима, тъй като е подадена по ЗСПЗЗ. Ако счетете, че е допустима, то моля да я отхвърлите като неоснователна.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: