ПРОТОКОЛ

       

Година 2009,15.12.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети декември                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 957 по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.С.Т., редовно призован, се представлява от  адвокат П. С пълномощно по делото.

         За ответника – командир на поделение 32920 гр. Бургас, редовно призован, се явява ст. юрисконсулт Б. С пълномощно по делото.

        

         По хода на делото

        

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Представям и моля да приемете заповед № 231/19.06.2009 г. на командира на поделение 32920; заповед № КВ-618/2009 г. на министъра на отбраната; заповед № 253/13.07.2009 г.; копие от известие за доставяне, с което сме доставили коригиращата заповед № 253/2009 г. до знанието на жалбоподателя, получена от майката на жалбоподателя.

АДВОКАТ  П. – Не възразявам да се приемат първите две заповеди – №231/2009 г. и КВ-618/2009 г. на министъра на отбраната, Заявявам, че третата поправена заповед с №253/13.07.2009 г. е представена от ответника в предно заседание и вече е приета. Не възразявам да се приеме и известието за доставяне.

        

С оглед становищата на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заповед № 231/19.06.2009 г.; заповед № 618/2009 г. на министъра на отбраната на РБългария и известие за доставяне от 18.07.2009 г.

         ВРЪЩА на процесуалния представител на ответника заповед № 253/13.07.2009 г.

        

АДВОКАТ П.  Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ  Б. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

         С оглед становището на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на доверителят ми и отмените заповед № 231/19.06.2009 г.  на командира на поделение 32920 град Бургас в частта, с която на основание чл. 292, ал.4 от ЗОВС на РБългария и счетоводна справка 5923/15.06.2009 г. на началник финансово отделение е разпоредено и удържано изцяло сумата от 8112,60 лв. от обезщетението, което доверителят ми има право да получи при прекратяване на служебно правоотношение, като незаконосъобразна и постановена при съществено нарушение на производствените правила и материалния закон. Считам, че настоящият казус е изцяло правен. От събраните доказателства безспорно се установи, че има смесване на процесуални и материални норми на действащия към момента специален закон за отбраната и въоръжените сили и новият закон. Това се потвърждава и от представената в първото по делото заседание заповед № 253/13.07.2009 г. на командира на ответното поделение, с която се коригира обжалваната заповед в частта за полагащите се обезщетения на доверителя ми. Моля да отмените същата с всички последици от това. Моля да ни присъдите разноските направени  по настоящото административно производство.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б. – Уважаеми господин съдия. Оспорвам жалбата. Моля  да постановите решение, с което да  отхвърлите същата. Считам, че не сме в хипотезата на смесване на старият отменен и действащия закон по прекратяване на договора с жалбоподателя. Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: