Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№ 664

 

гр.Бургас, 09 юни 2010г.

 

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на девети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                                                                СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретар М.В., като разгледа докладваното от съдия Л.Александрова адм.д. №966 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

         Жалбоподателките Ж.П. С. и Г.Д.Я.,***, са оспорили отказ на кмета на община Несебър, обективиран в писмо изх. № 94-00-2381/29.06.2009г. С обжалвания отказ кмета не е заверил молба-декларация на жалбоподателките за извършване на обстоятелствена проверка, тъй като приел, че е налице несъответствие между границите на имота по кадастралната карта и границите по действащия регулационен план на селото. Несъответствието, според административния орган се дължи на това, че в северозападната си част имота попада върху улица, която е публична общинска собственост и не може да бъде придобита по давност. В отказа кмета е посочил, че следва да се извърши промяна на кадастралната карта, вследствие на която да се измени и границата на имота, в съответствие с регулационния план така, че улицата да не попада в него. С тези мотиви, кметът е посочил, че не може да бъде одобрена молбата-декларация.

         Жалбоподателките твърдят, че оспореният отказ е незаконосъобразен и искат от съда да го отмени и да задължи кмета на Община Несебър да завери подадената от тях молба-декларация, вх.№ 94-00-2381/02.04.2009г.

            В съдебно заседание жалбоподателките, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата, ангажират доказателства и искат от съда да отмени обжалвания отказ. Посочват, че Община Несебър е следвало да завери молбата-декларация, дори и със забележка, по отношение на частта от имота, която попада върху улицата. След съдебно заседание представят писмени бележки, в които подробно аргументират доводите си по съществото на спора.

         Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител. На 25.02.2010г. юрисконсулт на Община Несебър, в качеството на процесуален представител, е депозирал писмена защита, в която е релевирал доводи по съществото на спора. В писмената защита е посочил, че обжалвания отказ е законосъобразен, а жалбата срещу него е неоснователна. Претендира се присъждане на разноски.

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страна намира следното:

На 02.04.2009г. настоящите жалбоподателки са подали в Община Несебър, с вх. № 94-00-2381 молба-декларация изготвена за признаване право на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка. Молбата-декларация е съобразена с предвидения образец за такава молба. Същата, преди да се подаде при съответния нотариус, следва да бъде заверена от общината, на територията на която се намира имота, и от Областната администрация, като същите следва да посочат, дали имотът, за който се иска извършване на обстоятелствена проверка е общинска, респ. държавна собственост или не е такава. В молбата-декларация следва да се положи заверка от служба „Данъци и такси” от съответната община, с която да се удостовери дали съответния имот е деклариран и записан на името на молителите.

В конкретния случай имота описан в молбата-декларация е следния: имот № 121, с площ 1369 кв.м. записан на името на П.Ж. по действащия регулационен план, одобрен със заповед № 55/10.02.2004г. От имота е образувано УПИ VІ-121, кв.14 по плана на с.Гюльовца на площ 1272 кв.м (с неприложена регулация), с идентификатор по кадастралната карта 18469.501.150, ведно с изградените в този имот жилищна сграда с идентификатор по КК 18469.501.150.4, със застроена площ 77 кв.м., селскостопанска сграда с идентификатор 18469.501.150.3, със застроена площ 45 кв.м., жилищна сграда с идентификатор 18469.501.150.2, със застроена площ 14 кв.м. и селскостопанска сграда с идентификатор  18469.501.150.1, със застроена площ 39 кв.м. при граници от двете страни улица, УПИ V-127, УПИ ІV-126, УПИ VІІ-122.

         Жалбоподателките, съгласно представено удостоверение за наследници, са съпругата и дъщерята на П. Б.Я., починал на 03.07.2006г., които са негови законни наследници.

         По делото е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза, по която е изготвено основно и допълнително заключение. От основното заключение се установява, че по западната граница на имот VІ-121, към улицата има разминаване между кадастралната карта и уличната регулационна линия по действащия регулационен план. Разликата се състои в това, че западната граница в горната си част попада в очертанията на улицата, като това съвпадение, измерено съгласно площта на имота по регулационния план е 5,75 кв.м., а съгласно границите на имота по КК е 7,97 кв.м. В допълнителното заключение вещото лице е посочило, че действащия регулационен план е от 1984г., регулацията е приложена частично по отношение на улицата – асфалтирана е улица с №169, без да са изградени бордюрите и тротоарите, а улица с №164 не е асфалтирана.

            В съдебно заседание при разпита вещото лице посочва, че когато се нанасят два плана един върху друг, в случая кадастралната карта и регулационния план, които са изработени въз основа на различни методи, във всички случаи границите не пасват точно и има тъй наречената допустима точност. В случая обаче на мястото, където имотът на жалбоподателките излиза и попада на улицата, се намира една от сградите.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата, предмет на настоящото производство, е подадена в срок, от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Заверката от кмета на общината на молбата-декларация за извършване на обстоятелствена проверка представлява административна услуга по смисъла на §1, т.2 от ДР на Закона за администрацията. При извършването й административният орган следва да отбележи дали имотът, за който се подава молбата-декларация, е общински, ако не е, на чие име е записан в разписния лист, както и кои свидетели ще бъдат разпитани. В случая при извършената проверка е било установено, че много малка част от описаният в молбата-декларация имот (около 0,5%) попада върху улицата. След като е установил така посочените обстоятелства, административният орган не е имал законовите основания да откаже извършването на исканата от жалбоподателя административна услуга. Неоснователни са наведените в мотивите на писменият отказ на ответника по жалбата доводи, че следва да се извърши промяна на кадастралната карта, вследствие на която да се измени и границата на имота, в съответствие с регулационния план така, че улицата да не попада в него и едва тогава да се пристъпи към „обработване” на молбата-декларация. Правнозначимите факти, които следва да удостовери кметът на общината в това производство, определят и границите на проверката, която същият е длъжен да извърши, а именно дали конкретният имот е актуван като общинска собственост. При установяване, че не е налице това обстоятелство, органът, действащ в условията на обвързана компетентност, е длъжен да извърши исканата административна услуга - заверка на молбата-декларация. Същото следва да извърши органът и когато установи, че имота или части от него, както в конкретният случай, са актувани като общински. В този случай в молбата – декларация се отбелязва, че имота е общински, респ. каква част от него е общинска собственост и въз основа на какъв акт. Решаването на въпроса дали са налице материалноправните предпоставки жалбоподателките да бъдат признати за собственици на имота или на част от него на основание давностно владение и дали са упражнявали фактическо владение върху същия в законоустановения десетгодишен срок, не е в правомощията на кмета на общината. Той е от компетентността на нотариуса, който в производството по чл. 587 от ГПК е длъжен да извърши преценка за наличието на посочените обстоятелства, въз основа на която да издаде или да откаже издаването на нотариален акт. Административният орган следва да извърши удостоверяване относно обстоятелството актуван ли е имота като общинска собственост на лицата с установен правен интерес от извършването на поисканата услуга. Дори да се приеме, че по отношение на процесния имот е налице спор за материално право, само по себе си извършването на административната услуга не би могло да засегне защитим от закона интерес, в случая на общината. Обстоятелството, че е налице спор за материално право не представлява пречка за осъществяването на административната услуга относно главния факт, а именно - актуван ли е имота като общинска собственост.

Предвид изложеното, настоящият състав намира подадената жалба за основателна. Отказът на кмета на Община Несебър да се извърши исканата от жалбоподателките административна услуга е издаден в противоречие с материалноправни разпоредби на закона, поради което е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Преписката следва да се върне на административния орган за произнасяне, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

Мотивиран от горното Административен съд гр.Бургас,

Р  Е  Ш  И:

ОТМЕНЯ отказ на кмета на Община Несебър, обективиран в писмо изх. № 94-00-2381/29.06.2009г. за извършване на административна услуга, с който на Ж.П. С. и Г.Д.Я.,*** е отказана заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка.

ВРЪЩА преписката на кмета на Община Несебър за извършване заверка на молба-декларация вх.№ 94-00-2381/02.04.2009г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия: