ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1717       Година 12.08.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, десети състав на дванадесети август две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА дело номер 987 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на Г.М.Г. в качеството му на ЕТ”ГМ-Тръмбешки-Г.Г.”, със седалище и адрес на управление *** против удостоверение № 57/31.03.2009г. на главния архитект на община Несебър, с което на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ се въвежда в експлоатация строеж “Сезонна жилищна сграда” находяща се в УПИ ІІ, кв.8, по плана на к.к.”Слънчев бряг - изток”, община Несебър. В жалбата се посочва, че той е съсобственик в недвижимия имот, тъй като притежава 183/914 ид.ч. от УПИ ІІ, кв.8, по плана на к.к.”Слънчев бряг - изток”, община Несебър и прави искане за обявяване на нищожност на удостоверението, евентуално същото да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид жалбата, изложените в нея основания и приложените по делото доказателства, намира направеното оспорване за недопустимо по следните съображения:

С удостоверение № 57/31.03.2009г. на главния архитект на община Несебър на основание чл.177, ал.3 от ЗУТ и искане вх.№ 92-00-1838/13.03.2009г. от възложителя “Самър – С.П.С” ООД се въвежда в експлоатация строеж “Сезонна жилищна сграда” находяща се в УПИ ІІ, кв.8, по плана на к.к.”Слънчев бряг - изток”, община Несебър.

Съгласно чл.215 от ЗУТ индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по чл. 216, ал. 1, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот. Удостоверението за въвеждане в експлоатация не е индивидуален административен акт по смисъла на чл.214 от ЗУТ, тъй като не представлява акт за устройство на територията по смисъла на т.1 и т.2 и макар, че е издадено от орган по т.2, не е акт и по смисъла на т.3 от чл.214 от ЗУТ - за спиране, за забрана на ползването и за премахване на незаконни строежи. Ето защо, обжалвания акт не подлежи на оспорване, поради което жалбата срещу него е недопустима.

 Освен изложеното следва да се има в предвид и че жалбата е недопустима и на още едно основание - поради липса на правен интерес от оспорването от страна на жалбоподателя. Удостоверението за въвеждане в експлоатация е позитивен акт който се издава в производството което се развива само между административния орган и възложителя на строежа, като закона не е предвидил възможност за участие на заинтересувани страни. Жалбоподателя, представя доказателства, че има право на собственост върху идеална част от недвижимия имот, но не твърди и не представя доказателства да е собственик на строежа, предмет на заповедта, поради което няма качеството на възложител на същия, по смисъла на чл.161 от ЗУТ и след като не е участвал в административното производство по издаване на удостоверението, той няма правен интерес от обжалването му.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на Г.М.Г. в качеството му на ЕТ”ГМ-Тръмбешки-Г.Г.”, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Г. в качеството му на ЕТ”ГМ-Тръмбешки-Г.Г.”, със седалище и адрес на управление *** против удостоверение № 57/31.03.2009г. на главния архитект на община Несебър за въвеждане в експлоатация на строеж “Сезонна жилищна сграда” находяща се в УПИ ІІ, кв.8, по плана на к.к.”Слънчев бряг - изток”, община Несебър.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 987 по описа за 2009г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: