АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2725/2019

 

Административен съд-Бургас, на основание чл.137, ал.5 от Административно процесуалния кодекс съобщава на заинтересованата страна по делото ВЕЛИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ЦОЦОРКОВА с адрес по регистрация: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 70, вх. 14, че образуваното административно дело № 2725 по описа за 2019 г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас против Заповед № 8-Z-635/11.05.2018 г. на кмета на Община Созопол за прекратяване на административното производство по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ по отношение на строеж „Открит басейн с прилежащи площи“, находящ се в УПИ ІІ-5094 в местността „Буджака“, землище на гр. Созопол, с идентификатор 67800.4.37 и с правно основание чл.149, ал.5 във вр. с чл.147, ал.2 и чл.146 от АПК вр. с чл.16, ал.1 от АПК и чл.145 ал.6 от ЗСВ е насрочено за 17.02.2020 г. от 9.15 часа, в съдебна зала № 3, етаж 1.

Същата да се счита за призована по реда на чл. 18а, ал.10 от АПК.

Административно дело №2065/2012

Административен съд - Бургас на осн. чл.188, вр. с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Гочо Радев Христов от с.Маринка на Решение №11/26.06.2012г. на Общински съвет Бургас, с което се одобрява проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с.Маринка и разширение на с.Маринка" - окончателен проект, който се предвижда включване в регулационните граници за разширение на населеното място на поземлени имоти в масиви 1,2,3,4,6,7,9,21  по КВС, изготвен при условията на чл.16 от ЗУТ, с посочена редукция от 18 % за осигуряване на възможност за провеждане на улична мрежа и изграждане на обекти на социална и техническа инфраструктура за обслужване на територията, съгласно графичната част таблицата с показатели за УПИ и устройствените зони и нанесените корекции върху плана, в частта относно имот 00071, урегулиран в УПИ 15-30042, 30071 и УПИ 14-30071 - общински, намиращи се в кв.24.

По жалбата е образувано адм.дело №2065/2012г. насрочено за 16.01.2013 г. от 11.00 ч.

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №2140/2012

 Административен съд - Бургас, на основание чл.128,ал.2 ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от Светата Сливенска митрополия на БПЦ с митрополит Негово Високопреосвещенство Йоаникий, Атанас Стоянов Гюров, Николай Христов Марков, Татяна Христова Кирякова, Величка Николова Пацова, Донка Лазарова Банчева, Гюро Лазаров Гюров, Сийка Савова Лазарова, Магдалена Савова Бабаджанова, Никола Русев Вълканов, Росен Димитров Вълканов, Пламен Димитров Вълканов, Недка Борисова Стаматова Димитър Здравков Хаджистоянов, Владимир Здравков Хаджистоянов, Пламен Станиславов Томов, Парашкев Костадинов Каракочев, Зосим Николов Димитров, Мария Зосимова Илчева, Катерина Костадинова Дурева, Фотка Георгиева Христова, Ксантина Лефтерова Кюлбасанова против Заповед №РД-10-1190/18.09.2012 г.на Кмета на Община Поморие, с която се одобрява проект за ПУП на ПИ 57491.505.108, получен от ПИ 57491.505.12( идентичен с ПИ 1469 по отменения КП на гр.Поморие кв.113) чрез изменение на КК одобрено със Заповед №КД-14-02-1341/20.07.2012 г.на Началника на СГКК- Бургас.

                   По оспорването е образувано административно дело №2140/2012 г.заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в ДВ.

Административно дело №1442/2012  

Административен съд-Бургас уведомява  ДРАГАНА МИЮЖКОВИЧ от Република Сърбия, гр.Смедерево, ул. Омладенска бригада № 25, че по жалбата й е образувано адм.дело № 1442 по описа за 2012г., което е оставено без движение, като й се указва:

В 7-дневен срок да приведе жалбата си в съответствие с изискванията на чл.150 от АПК, като посочи кой административен акт, на кой орган, от кой град се обжалва. Да се посочи № на акта, дата на издаването му и дата на връчването му. Да бъде посочено в какво се състои незаконосъобразността му и какво е искането на жалбоподателя. В същия срок жалбата да бъде подписана, като бъдат внесени и 10 лв. държавна такса по сметка на съда.

Да бъдат посочени доказателствата, които жалбоподателят иска да бъдат събрани, както и да бъдат представени писмените такива, които жалбоподателят притежава. Да бъдат представени копия от жалбата и от доказателствата за останалите страни в производството. Да бъде посочен адреса заявен пред администрацията, като такъв за призоваване.

При неизпълнение на указанията в срок следва оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството.

Административно дело  №1180/2011 

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 185 и следващите, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпила заповед № РД-09-25 от 11.05.2011 г. на областния управител на Област Бургас, с която се оспорва решение № 975 от 28.04.2011 г. прието от Общински съвет Поморие, отразено в протокол № 45 от заседание проведено на 28.04.2011 г., със следния текст: „1. Общински съвет Поморие отменя свое решение № 925 от 28.01.2011 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите и права на територията на Община Поморие. 2. На заплатилите към този момент дължими суми се приспадат разликите при следващите вземания."

По оспорването е образувано административно дело № 1180/2011 година.

Административно дело №1521/2011г.

Административен съд-гр.Бургас, на основание  чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, обявява, че са постъпили жалби от „ДЕЛЕВ И ДЕЛЕВ" ЕАД  гр. София, Сдружение „Гражданска инициатива Справедливост"-гр. София, „Принтхаус" ЕООД-гр.Бургас и Радослав Атанасов Киряков от гр. Бургас  с които се оспорват разпоредбите на чл. 13, ал.2 и чл.13, ал.3,т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение  на Общински съвет Бургас  по протокол № 44 от 19.03.2003г., изм. и доп. с решение по протокол № 47/24 от 29.03.2011г. на ОбС Бургас, по което е образувано административно дело № 1521/2011г.

Административно дело №1869/2011

Административен съд - гр.Бургас, на основание  чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпило оспорване  от Областен управител на област Бургас на  Решение № 1070 от Общински съвет Поморие, прието по точка 2 от дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие, проведено на 26.07.2011 г., отразено в Протокол № 48, входиран в Областна администрация - гр. Бургас под № 61-00-134/02.08.2011 г. в частта на изречение трето, със следного съдържание: „На основание чл.21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗОС, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Поморие. По оспорването е образувано административно дело № 1869/2011 година, което е насрочено за 19.01.2012 г. - 10.30 часа.

Административно дело № 2043/2010г.

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 188 във вр. чл. 181 ал.1 и ал.2 от  Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпила жалба от „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3 с която се оспорва чл.19 т.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско. По оспорването е образувано административно дело № 2043/2010 година.

Административно дело № 2043/2010г.

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 188 във вр. чл. 181 ал.1 и ал.2 от  Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпила жалба от „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД гр. София, ул. „Иван Вазов" № 3 с която се оспорва чл.19 т.5 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско. По оспорването е образувано административно дело № 2043/2010 година.

Административно дело №1676/2010 

Административен съд-гр.Бургас, на основание чл.188 във вр. с чл. 181 ал.1 и ал.2 от Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпило оспорване  от Областен управител на област Бургас на Решение № 393 на Общински съвет Малко Търново, прието на заседание, проведено на 25.06.2010 г., отразено в Протокол № 28/25.06.2010 г., т. 6 относно Определяне реда и цената при посещения на туристически обекти в община Малко Търново. По оспорването е образувано административно дело № 1676/2010 година.

Административно дело №129/2010 

 

Административен съд-Бургас, на основание  чл.188 във връзка с чл.181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител  на област Бургас на Решение № 350 на Общински съвет - Айтос потвърдено на заседание проведено на 19.12.2009г., отразено в Протокол № 27/19.12.2009г. По оспорването е образувано административно дело № 129/2010г. по описа на Административен съд -гр.Бургас.

Административно дело № 858/2010

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр.Бургас на основание чл.181, ал.1 и 2, вр.чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Красимир Димитров Канев от гр.Ямбол на Решение от 26.03.2010г. на Академичния съвет,  с което се променя Правилника за организацията на учебната дейност на Бургаски свободен университет, по което е образувано адм.дело №858/2010 по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

 

Административно дело № 1438/2009

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, обявява, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Бургас /вх. № 6747/15.10.2009 год. на Административен съд - Бургас/, против Решение, прието по т. 3 от дневния ред на заседание на Общински съвет Карнобат, отразено в Протокол № 22 от 24.09.2009 г., свързано с ДОПЪЛВАНЕ на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, по повод на което е образувано адм. д. № 1438/2009 година.  

Административно дело № 479/2009

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Разрешение изх. № 32-00-27/10.03.2009 г. на заместник кмета на община Бургас по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ за премахване на 86 броя дълготрайни декоративни дървета от І група опасни дървета и 135 броя дървета от ІІ група потенциално опасни дървета, всички находящи се на ул. „Цар Симеон І" гр. Бургас, по което е образувано адм. дело № 479/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас. 

Административно дело № 1590/2008

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от АПК, ОБЯВЯВА, че е постъпило оспорване от „Бургаска асоциация за външна реклама" със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Оборище" № 77, представлявана от Милчо Лазаров Добрев против Глава ІІІ „Рекламно-информационни елементи", §1 от ДР и §1, 2, 3 и 6 от ПРЗ от Наредбата за преместваемите обекти, рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас на Общински съвет - Бургас. По оспорването е образувано адм. дело № 1590/2008 год. по описа на Административен съд - гр.Бургас.

Административно Дело № 1714/2008 г.

Административен съд  - гр.Бургас, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс, ОБЯВЯВА, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Бургас на Решение  № 168 от 27.10.2008 год. на Общински съвет - гр.Царево, с което се изменя приетата с Решение № 158 от Протокол № 15/29.09.2008 год. на Общински съвет Царево разпоредба на чл. 44, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. По оспорването е образувано адм.дело № 1714/2008 год. по описа на Административен съд - гр.Бургас.

Административно дело № 1572/2008 г.

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 188 във вр. чл. 181 от Административно процесуалния кодекс, обявява, че е постъпило оспорване от Областен управител на област Бургас на разпоредбите на чл. 39, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.43, ал.2, чл.44, ал.3, ал.5 и ал.7, чл.47, ал.4, чл.49, ал.1 и чл.51, ал.3 и ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, която Наредба е приета с решение № 922 на Общински съвет - гр. Приморско, по т.19 от дневния ред на заседанието, проведено на 25.09.2008 г. , отразено в протокол № 109/25.09.2008 г. По оспорването е образувано административно дело № 1572/2008 година.

Административно Дело № 557/2007 г.

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, обявява, че е постъпило оспорване от "ФТА - дринкс" ЕООД - гр. Несебър на заповед № 484/09.05.2007 година на кмета на община Поморие, по повод на което е образувано адм.д. № 557/2007 година.

Административно Дело № 994/2007 г.

Административен съд - Бургас на основание чл. 181 от Административно процесуалният кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „ДЕЛТА-Ф ООД", гр. Айтос, на заповед № РД-08-346/03.07.2007 г. на кмета на Община Айтос, по повод на което е образувано адм. Дело № 994/2007 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Административно Дело № 434/2008 г.

Административен съд Бургас, на основание чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, бявява, че е постъпило оспорване от "Независим транспортен синдикат Авто 94" - гр. Варна на решение на Общински съвет - Несебър взето по т.9 от Протокол от 27.02.2008 г., относно определяне на условията за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на територията на община Несебър за календарната 2008 г., поповод на което е образувано адм.д. № 434/2008 г.

Административно дело № 887/2008 г. 

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Георги Генчев Иванов от гр. Поморие на Заповед №РД-16-582/03.06.2008 г. на кмета на община Поморие, по което е образувано административно дело № 887/2008 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.

Административно дело № 636/2009 г. 

        Административен съд-Бургас, на основание  чл.188 във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Област-гр.Бургас на Решение  №555 прието на заседание на Общински съвет- Созопол проведено на  24.04.2009 г. отразено в Протокол № 25/24.04.2009г. със следното съдържание:

На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА Общински съвет Созопол приема повторно чл.58,чл.104,чл.105,чл.106, чл.107, чл.108, чл.109, чл.111, чл.137 и чл.143 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол приета с решение № 522/26.03.2009г.",

 И Решение № 522 прието  на заседание на Общински съвет-Созопол на 26.03.2009г. отразено в Протокол № 24/26.03.2009г., със следното съдържание:

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Созопол" , в частта й по чл.58, чл.104, чл.105, чл.106, чл.107, чл.108,чл.109,чл.111,чл.137 и чл.143.

         По оспорването е образувано административно дело№ 636/2009г. по описа на Административен съд -гр.Бургас.

Административно  дело  № 1614/2009

 

Административен съд - гр. Бургас, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Бургасбус" ЕООД гр. Бургас против заповед № 1537/28.12.2004 г. на кмета на община Бургас, издадена на основание чл. 17 ал. 4 във връзка с чл. 17 ал.1, 2, 3 и 5, чл. 14 ал.2 и чл. 19 от Наредба № 2 на Министерство на транспорта и съобщенията и Решение на Общински съвет гр. Бургас по т. 16 от проведеното на 30.11.2004 г. заседание /Протокол № 16/, по което е образувано адм. дело № 1614/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС Е ОБРАЗУВАНО ДЕЛО СРЕЩУ РАЗПОРЕДБИ ОТ НАРЕДБА  №11 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ 

            В Административен съд Бургас е образувано дело № 722/2013 г. по описа на съда по жалба на „Симперто" ООД разпоредбите на чл.17а, ал. 1, т.4-5 и ал. 2 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

             Съгласно цитираните разпоредби притежателите на право на собственост или ограничено вещно право върху недвижим имот подават декларация по образец, одобрен от кмета на общината, в срок до 31 декември на предходната
година, а за новопридобитите имоти - в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията трябва да съдържа вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината. Тя се приема и завежда в отделен регистър в отдел „МДТ", но поражда последици само след съгласуването и от длъжностно лице по компетентност. Когато не може да се установи количеството
на горепосочените битови отпадъци, размерът на таксата се определя в левове /промили/ на ползвател или пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите
имоти по чл. 10 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ към 1 януари на годината, за която се дължи.

             В жалбата се твърди, че разпоредбите на чл.17а, ал. 1, т.4-5 и ал. 2 от Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие противоречат на
ЗМДТ и се иска отмяната им. 

Административно дело № 2061/2017

  Административен съд-Бургас, ІІІ състав, на основание чл.61, ал.3 от АПК призовава ВАСИЛКА ДИМИТРОВА БИНЕВА, СИМЕОНКА ДИЛОВА ГЕОРГИЕВА, ПРОЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, и АНТОН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ  с неизвестни адреси в България, в качеството им на заинтересовани страни по  Административно дело № 2061/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас, заведено по жалба на София  Андреева Германова, Цветанка Стефанова Куминкова и Кирил Стефанов Трифонов срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-35/15.06.2017 г. на Началника на РДНСК ЮИР-Бургас. По делото в качеството на заинтересовани страни са конституирани и следните лица: Главен архитект на община Несебър, Мобилтел ЕАД, Николай Богомилов Тодоров, Банка ДСК, Кирил Стефанов Трифонов, Василка Димитрова Бинева, Симеонка Дилова Георгиева, Василка Димитрова Бинева, Николай Богомилов Тодоров, Ирина Илиева Петрова, Георги Георгиев Георгиев, Пройка Георгиева Георгиева, Станка Георгиева Велева, Жеко Иванов Стайков, Антон Иванов Лазаров и Вера Александрова Димитрова.

 Административно дело №2061/2017 година е насрочено за 24.01.2018 година от 13:40 часа.

 

АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №2893/2018

Административен съд-Бургас, на основание чл.188, вр. чл.181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Районна прокуратура- гр.Карнобат  против разпоредбите на чл.1,ал.2, чл.3, ал.3, чл.4,ал.5; чл.5,ал.1;чл.5, ал.2; чл.14, ал.2; чл.17, ал.1; чл.17, ал.5; чл.18, ал.2; чл.20, ал.1; чл.21, ал.1; чл.21, ал.3; чл.23 и Глава Шеста „Административно-наказателни разпоредби“, съдържаща чл.47,ал.1 и ал.2; чл.48, ал.1 и ал.2, чл.49, чл.50, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.51, ал.2 и ал.3 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Карнобат, приета с решение по протокол № 29 от 10.08.2018г. на Общински съвет- гр.Карнобат.

По  оспорването е образувано административно дело №2893/2018г. насрочено за 24.01.2019г. от 11часа.